LFKB10243U Fagets videnskabsteori

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Philosophy and Science

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i naturressourcer

Kursusindhold

De studerende præsenteres for faglige problemstillinger, som bliver anskuet i et alment perspektiv. I den sammenhæng præsenteres de for den historiske baggrund for udviklingen af deres fagområde i sammenhæng med universiteter og højere læreanstalter. De får et kendskab til, hvorledes videnskaben og de forskellige fagdiscipliner spiller en rolle for faget og dets udvikling. Endvidere får de en almen introduktion til videnskabelige tænkemåder og centrale videnskabsteoretiske begreber og problemstillinger, herunder kausalitet, videnskabelig metode, forskningsparadigmer, videnskabelig usikkerhed og god videnskabelig praksis for forskere og studerende, herunder en introduktion til The Danish Code of Research Integrity og Praksisudvalget på KU. En række etiske problemstillinger bearbejdes gennem arbejde med begreber som bæredygtighed, klimaforandringer, videnskabelig usikkerhed, formidling, natursyn mm. De studerende skal gennem dette lære at se deres fags forankring i en bredere offentlig og markedsmæssig sammenhæng. Endelig skal de studerende gennem arbejdet med og godkendelsen af tre mindre opgaver demonstrere et videns-, kompetence-, og færdighedsniveau, der gør dem kvalificerede til eksamen. Disse opgaver vil bestå i tekstanalyse, caseanalyse og skriftlig og mundtlig præsentation. En del af undervisningen vil være samkørt med Fagets Videnskabsteori for Jordbrugsøkonomi for at udnytte samspillet mellem de forskellige faglige perspektiver.

Målbeskrivelser

Formålet med kurset er at give de studerende viden om en række af de etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger, som naturressourceuddannelsens fagområder rejser. De studerende skal opnå en forståelse af videnskabens samfundsmæssige roller og blive i stand til kritisk at diskutere de muligheder og begrænsninger som videnskaben rummer. Dermed får de studerende en basis for at forstå deres egen faglighed i et bredere perspektiv og bliver i stand til at kvalificere den samfundsmæssige diskussion om de etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger, som deres fag rejser. 

Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:
Viden:
- Redegøre for etiske teorier
- Redegøre for centrale videnskabsteoretiske begreber, herunder spørgsmål vedrørende god videnskabelig praksis
- Identificere etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i faglige sammenhænge

Færdigheder:
- Anvende etiske teorier på en relevant faglig problemstilling
- Diskutere betydningen af centrale videnskabsteoretiske begreber, herunder overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til eget fag.


- Analysere både naturvidenskabelige og filosofiske tekster med henblik på at afdække indhold, argumenter, antagelser og implicitte værdier
- Formidle faglige, etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger klart på skrift og mundtligt

Kompetencer:
- Være i stand til på selvstændig, kritisk og konstruktiv vis at indgå i en værdibaseret debat om faglige emner, herunder spørgsmål vedrørende god videnskabelig praksis og de bagvedliggende værdier.
- Arbejde selvstændigt med analyse af naturvidenskabelige tekster
- Arbejde effektivt sammen med andre om formidling af etiske og videnskabsteoretiske problemstillinger

Lærebøger i videnskabsteori og etik, filosofiske artikler og fagrelaterede cases, film mm.

Gennem en forelæsningsrække vil de studerende blive præsenteret for relevante videnskabsteoretiske og etiske teorier og begreber i sammenhæng med faglige problemstillinger. Forelæsningerne vil hver uge blive fulgt op af en række øvelser. Her vil diskussioner, med udgangspunkt i korte oplæg, konkrete cases, ekspertpaneler og inddragelse af medier som radio og film blive udnyttet som et led i at underbygge og støtte forståelsen af forelæsningernes temaer. Endelig skal de studerende individuelt og i grupper udarbejde tre mindre opgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 99
 • Forelæsninger
 • 25
 • Praktiske øvelser
 • 30
 • Projektarbejde
 • 45
 • Vejledning
 • 6
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
20 minutters mundtlig eksamen med udgangspunkt i spørgsmål relateret til den foreslåede litteratur trukket af den studerende ved eksamensstart. 20 minutters forberedelse.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendelse af tre mindre opgaver, der indgår som en integreret del af kurset

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Som den ordinære eksamen.

Hvis den studerende ikke har afleveret en eller flere af de tre opgaver, skal de afleveres senest to uger inden reeksamen. Opgaverne skal godkendes inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse