ITSKABA111  Individuelt tilrettelagt studieenhed

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Individualised study unit

Uddannelse

bacheloruddannelsen i farmaci - valgfri

kandidatuddannelsen i farmaci eller farmaceutisk videnskab- valgfri

MSc Programme in Pharmaceutical Sciences (English programme) - valgfri

MSc Programme in Medicinal Chemistry - valgfri

Kursusindhold

Kursusbeskrivelsen er en rammebeskrivelse for en selvstændig forsknings- eller udredningsopgave eller lignende indenfor de Farmaceutiske Videnskaber. Kursusbeskrivelsen kan bl.a. benyttes i forbindelse med:

 • kandidatuddannelsernes valgfrie forløb
 • et skolarstipendium
 • et projektorienteret forløb, hvor den studerende er tilknyttet en farmaceutisk relevant virksomhed, herunder et universitet, i Danmark eller i udlandet
 • et projektforløb for danske og udenlandske studerende, som ikke er indskrevet på en uddannelse ved fakultetet, men som gennemfører et projekt med en vejleder fra et af de deltagende institutter

 

I forbindelse med tilmeldingen til kurset, og inden kurset påbegyndes, tager de(n) studerende sammen med vejlederen stilling til detaljer i det konkrete kursus, herunder en nærmere beskrivelse af følgende emner:

 • Kursets titel
 • Kursets faglige indhold
 • Kurset formål
 • Kursets omfang i ECTS
 • Supplerende målbeskrivelse med specifikke faglige mål relateret til det konkrete projekt
 • Supplerende karakterbeskrivelse relateret til det konkrete projekt og de anførte specifikke faglige mål
 • Sprog (Kurset kan gennemføres på dansk eller engelsk. Såfremt kurset gennemføres på engelsk, skal en evt. afsluttende prøve også gennemføres på engelsk)
 • Prøveform
 • Beståelsesform (dvs. bestået/ikke bestået eller 7-trinsskala)
Målbeskrivelser

Det er kursets formål at give den studerende mulighed for på selvstændig vis at tilrettelægge og udføre et individuelt studieprogram, styret af faglige og personlige interesser og i samarbejde med en vejleder. Programmet kan afvikles i Danmark eller i udlandet.
 

Når kurset er færdigt forventes de studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for høj faglig indsigt og viden i et udvalgt område indenfor de Farmaceutiske Videnskaber

Færdigheder

 • strukturere, udføre og kommunikere et fagligt projekt indenfor de Farmaceutiske Videnskaber ved anvendelse af passende teorier, metoder og værktøjer.

Kompetencer

 • tage selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af et fagligt projekt indenfor de Farmaceutiske Videnskaber

 • tage selvstændigt ansvar for videreudvikling og specialisering af viden og færdigheder relateret til udvalgte områder indenfor de Farmaceutiske Videnskaber.

Aftales mellem studerende og vejleder

Kursets omfang aftales mellem de(n) studerende og vejleder. Bachelorstuderende i farmaci kan vælge et kursus på 7.5 eller 15 ECTS. Andre studerende kan vælge et kursus fra 7,5 til 30 ECTS i intervaller af 7,5 ECTS (1 ECTS svarer til en studenterbelastning på 27,5 timer).

Bedømmelse af kurset aftales mellem studerende og vejleder og kan være bestået/ikke bestået eller med karakter efter 7-trinsskala.
Individuel
Point
30 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformen aftales mellem vejleder og studerende og kan være skriftlig rapport, poster, foredrag, mundtlig prøve eller lignende.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for høj faglig indsigt og viden i et udvalgt område indenfor de Farmaceutiske Videnskaber

Færdigheder

 • strukturere, udføre og kommunikere et fagligt projekt indenfor de Farmaceutiske Videnskaber ved anvendelse af passende teorier, metoder og værktøjer.

Kompetencer

 • tage selvstændigt ansvar for tilrettelæggelse og udførelse af et fagligt projekt indenfor de Farmaceutiske Videnskaber

 • tage selvstændigt ansvar for videreudvikling og specialisering af viden og færdigheder relateret til udvalgte områder indenfor de Farmaceutiske Videnskaber.

 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 825
 • I alt
 • 825