HSSK00147U SPS; Særligt studeret emne B: Stemmer og karakterer i tale og skrift

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Voices and Characters in Speech and Writing

Uddannelse

Sprogspykologi

Kursusindhold

På dette kursus beskæftiger vi os med stemme- og karakterbegrebet, som det kan gøres til genstand for sprogpsykologiske, skriftsprogsteoretiske og filosofiske overvejelser. Stemmer og karakterer er fænomener, der bliver til i de øjeblikkelige, ekspressive ytringer i hverdagens interaktion og i den indre dialog, hvormed vi forholder os til os selv og andre. Stemmer og karakterer bliver også til i det formbevidste litterære udtryk, i dagbøger og på weblogs. 

På kurset undersøger vi den forståelse af, hvad det vil sige at have karakter, at være karakterfast, som filosofien har interesseret sig for fra Aristoteles' dydsetik og frem. Vi vil se på, hvordan og hvorfor skrift som fænomen og praksis har betydning for de moderne – modsætningsfyldte – forståelser af stemmen og karakteren: dels som bundet til det singulære og det autentiske, dels som et udtryk for det flertydige og flygtige. I undersøgelsen af, hvad det vil sige at have og konstituere en stemme, vil vi se på, hvad der gør en stemme distinkt, og hvad der får os til at opfatte noget som ægte, forvrænget, mistænksomt, nervøst, ærgerrigt, inderligt osv. Vi vil bl.a. undersøge diktion og rytme, billeddannende og idiomatiske udtryk, ordvalg og sætningsopbygning, ytringers spontane og improviserende karakter, dialektale, sociolektale og stilistiske træk i en lang række eksempler, hvis kontekstuelle sammenhænge også inddrages i forståelsen af, hvori forholdet består imellem den ekspressive stemme og den karakter, der tilsyneladende bærer den eller lader den tale på bevidste og ubevidste måder. Vi vil i den forbindelse se på første-, anden-, og tredje-personsperspektiver og på forholdet mellem det intersubjektive og subjektive i udsigelsen. Vi vil også inddrage teaterteori og teatermetaforik og skuespilleres erfaringer med at gestalte karakterer og lægge stemme til dem. Hvad betyder tid og refleksivitet i den forbindelse? Endelig vil vi finde eksempler fra hverdagsfortællinger, hvor fortælleren tildeler sine karakterer bestemte stemmer, der skal tjene bestemte formål i forhold til det narrative plot og de deltagere i den umiddelbare kommunikationssituation, vedkommende interagerer i på fortælletidspunktet.

Formålet med kurset er at skærpe de studerendes almene færdigheder i sprogpsykologisk iagttagelse, at udvikle deres evne til på forsvarlig vis at integrere teorier på tværs af fagdiscipliner samt at højne deres metodologiske bevidsthed i analysen af forskellige former for tale og tekst.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 160,5
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
fri skriftlig hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur