HSSK00127U SPS; Sprogpsykologisk formidling

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The Psychology of Language as a Basis for Academic and Professional Communication

Uddannelse

Sprogpsykologi

Kursusindhold

Modulet anlægger teoretiske og praktiske perspektiver på emnet formidling. Det indebærer introduktion til teoretiske problemstillinger, som beskriver formidlingsmæssige udfordringer, herunder: formål, forståelighed, målrettethed, interessekonflikter, hukommelsesaspekter, subjektivitet og idiosynkrasier. Det indebærer også, at deltagere opnår praktisk erfaring gennem tilvejebringelsen af egne formidlingsprodukter.

Endelig indebærer det integration af teoretiske og praktiske perspektiver igennem refleksion over egen praksis.

Den studerende, som gennemfører og består modulet, opnår således teoretisk grundlag for at kunne orientere sig i, navigere imellem og basere egen formidlingspraksis på forskellige teorier om formidling. På dette grundlag kan den studerende gøre sig kritiske teoretiske overvejelser om forståelig og målrettet formidling, redegøre for relationer mellem forskellige formidlingsteorier samt redegøre for styrker og svagheder ved forskellige teorier om formidling og formidlingspraksis i forhold til specifikke målgrupper og formål. Dertil kan den studerende på teoretiske grundlag gennemføre selvstændige analyser og evalueringer af konkrete formidlingsprodukter samt foreslå, implementere og evaluere forbedringer af egen og andres formidling i konkrete formidlingsopgaver.

Målbeskrivelser

KA:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​sprogpsykologi/​sprogpsykologi_ka.pdf


BA tilvalg:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​sprogpsykologi/​sprogpsykologi_batv_2007.pdf

Eksaminanden kan

· udpege og diskutere formidlingsmæssige problemstillinger i både teori og praksis;

· afgræse og tilrettelæge en formidlingsmæsig opgave;

· i et selvvalgt formidlingsprojekt reflektere over, evaluere og forbedre både egen og andres formidling med kobling til både teori og praksis;

· vurdere og forbedre eksisterende formidling;

Ved bedømmelsen vægtes derfor både den studerendes evne til at udpege og tage stilling til formidlingsmæssige problemstillinger i relation til eget projekt, men også eksaminandens arbejde med kvalitetsudvikling af formidlingen i projektet i forhold til den valgte målgruppe og de læste teorier.

Der gennemgås ved holdundervisning suppleret med gruppearbejde udvalgte eksempler på vellykket formidling. De studerende trænes i selv at opspore instruktive eksempler på formidling. Kursets teoretiske del sigter mod grundlag for udformningen af en formidlingsopgave. Arbejdet med at give og at modtage brugbar feedback trænes både i grupper og på holdet som helhed.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri, mundtlig sagsfremstilling med synopsis
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur