HRTK03563U RET, Moderne teoretiske og metodiske perspektiver

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

RET, Modern Theoretical and Methodological Perspectives

Uddannelse

Kandidatuddannelse i Retorik

Kursusindhold

Retorikkens rolle i samfundslivet kan udforskes og belyses på mange andre måder end ved traditionel tekstanalyse og tekst-orienteret retorisk kritik. Formålet med dette kursus er at give deltagerne erfaring med en bredere vifte af teoretiske og metodiske perspektiver på retorikfaglige spørgsmål og problemstillinger. Vi studerer udvalgte fx filosofiske eller sociologiske teoridannelsers relevans i en retorikfaglig sammenhæng foruden forskellige kvalitative metoder til at indsamle, konstruere og definere et analysemateriale og tilrettelægge en teoretisk-kritisk undersøgelse, fx receptionsstudier.

I tilknytning til holdundervisning med oplæg og diskussioner arbejdes der case-orienteret med retoriske undersøgelser, der afprøver udvalgte teoretiske eller metodiske tilgange i praksis. De studerende gør sig således konkrete erfaringer individuelt og gruppevis med de udvalgte tilgange fra undersøgelses-design over pilotstudier til afsluttende kritisk evaluering.

Holdundervisning
Prioritering af studerende til dette kursus:
1. KA og gymnasiesidefag i Retorik
2. BA-tilvalg Almen retorik
3. Bachelortilvalg i Retorik, Aarhus Universitet (tidl. Suppleringsuddannelsen i retorik)
4. BA-grundfag inden for sprog- og kommunikationsfag
5. Humanistisk eller teologisk BA
6. Individuel vurdering
  • Kategori
  • Timer
  • Forberedelse
  • 353,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Andet
Kriterier for bedømmelse