HPÆK03561U PÆD, Modul 2: Metodiske tilgange til pædagogisk forskning.

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Methodlogical Procedure to Educational Research

Uddannelse

Kandidat, Pædagogik.

Kursusindhold

Modul 2 gennemføres samtidig med modul 1: Pædagogikkens forskningsfelt, hvor der arbejdes med at identificere pædagogikkens genstandsfelt og forskningspositioner. I samspil hermed skærper Modul 2 fokus på hvordan sammenhængen mellem forskningsstrategier, teoretiske og empiriske positioner kan operationaliseres gennem metodiske valg. Modulet giver både metodeteoretiske og praktiske forudsætninger for at gennemføre selvstændigt analytiske arbejde i dette og de efterfølgende moduler.

Sideløbende med den afgrænsning af pædagogikkens forskningsfelt, der foregår på Modul 1 har dette modul til formål at give den studerende en grundig indføring i pædagogikkens forskningsmetoder i relation til forskellige forskningsmetodologier. Der tages udgangspunkt i anvendte forskningsmetoder og i deres metodologier og teoretiske rammer. På denne baggrund giver modulet den studerende mulighed for at arbejde med forskningsmetodologier med udgangspunkt i pædagogiske projekters konkrete indhold og udformning.

I modulet arbejdes der med metode i tæt sammenhæng med spørgsmål om forskningsretninger, teorivalg, empiriproduktion og analysestrategier samt med forskellige forståelser af metoders status i forskningsprocessen. Herigennem vil den studerende tilegne sig kompetencer i at gennemløbe den del af processen, der særligt vedrører metodiske begrundelser, valg og design som udgør en væsentlig bestanddel af arbejdet med at udvikle selvvalgte projekter.

I modulet får den studerende overblik over forskningsmetoder og deres metodologiske forankring, som muliggør selvstændigt begrundede nedslag og fordybelse i et udvalg af metoder, såsom interview, observation, kildestudier, begrebsanalyse, spørgeskemaer og statistisk bearbejdning. Igennem det overblik, som etableres igennem modulet, bliver det endvidere muligt for studerende at analysere og kontrastere de måder hvorpå metoderne anvendes. Da den studerendes arbejde med at udvikle egne projekter er i centrum for modulet, tilrettelægges undervisningen både som undervisning/plenumdiskussioner og som workshops og gruppearbejder. De studerende giver undervejs oplæg i workshop og feedback på fagfællers arbejde relateret til problemformulering og metodedesign, de konkrete projekt- og metodevalg samt disses sammenhæng med teorivalg og forskningsinteresser. Dette munder ud i arbejdet med en synopsis, der omhandler et selvstændigt formuleret projekt og dets metodologiske problemstillinger.

Holdundervisning.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 353,5
  • I alt
  • 409,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale.
Eksamenssproget er dansk
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse