HNOB15038U DAN; Kulturjournalistik og kulturlivets institutioner B (kun BA-tilvalg)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Culture Journalism and The Practise of Cultural Institutions B

Kursusindhold

Kulturlivets institutioner er et teoretisk-historisk funderet, men praktisk orienteret studium i de kulturelle institutioners historie og samfundsmæssige funktioner. Kulturformidlingens institutioner, organisationer og brancher inddrages, fra teatre, museer og biblioteker til forlag, presse, radio/tv og anden medieindustri. Den aktuelle kultursituation studeres i sammenhæng dels med institutionernes historie, især siden midten af 1800-tallet, dels med kulturpolitisk teori og med litteratur-, kunst- og mediesociologisk forskning.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

BA-tilvalg:

Kulturformidling 2013-ordningen 

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Undervisnings- og arbejdsformen vil som udgangspunkt være holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende; men da Kulturformidling trækker på mange forskellige kilder og metoder for at belyse praksis og udøve praksisrefleksion, vil der efter behov blive anvendt andre undervisnings- og arbejdsformer. Der aflægges studiebesøg i blad- og forlagshuse, på museer og biblioteker, inden for film og tv-produktion, kulturpolitisk administration m.m. Den studerende skal være parat til at afsætte tid til disse studiebesøg, som ikke i alle tilfælde vil kunne placeres inden for den skemalagte undervisning. Kurset fordrer aktiv deltagelse af den studerende med oplæg til eller opfølgning af studiebesøgene.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse