HNOB15027U DAN; Kulturlivets institutioner A (kun for bachelorstuderende)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

The Practice of Cultural Institutions A

Uddannelse

Dansk (Kulturformidling)

Kursusindhold

Eksaminanden kan (på grundlæggende niveau) karakterisere de kulturelle institutioners historie og aktuelle struktur, her-under enkelt- og delinstitutioner i forhold til den samlede kulturpolitik og -historie karakterisere de anvendte formidlingsformer og deres formål under inddra-gelse af fx kulturpolitisk, institutions- og mediesociologisk teori  placere de opgivne tekster i forhold til den samlede kulturformidling og kulturpolitik.

Som udgangspunkt holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende; men da Kulturformidling trækker på mange forskellige kilder og metoder for at belyse praksis og udøve praksisrefleksion, vil der efter behov blive anvendt andre undervisnings- og arbejdsformer. I samspil med Kulturjournalistik A aflægges studiebesøg på forskellige kulturinstitutioner og andre institutionsty-per (i blad- og forlagshuse, på museer og biblioteker, inden for film- og tv-produktion, kulturpolitisk forvaltning m.m.), som samtidig inddrages som showcases i faget og på tværs af kulturområderne.
Hører under studiemønstret Kulturformidling. Udbydes ikke som enkeltstående BA-TV.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Se specifikt i studieordningen
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur