HKMB00254U KOMIT Bachelorprojekt

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

BA project

Uddannelse

Bachelor i Kommunikation og IT

Kursusindhold

Kompetencemål:
- planlægge og gennemføre et mindre analyse- og/eller designprojekt med inddragelse af videnskabelige metoder
- anvende fagets teorier og metoder på en problemstilling inden for området   kommunikation og it efter eget valg
- forholde sig eksplicit og kritisk til relevante teorier og metoder
- formidle en videnskabeligt studeret problemstilling i skriftlig form

Seminar i 3 timer x 4 uger
Vejledningstimer efter aftale med vejleder skal påregnes
  • Kategori
  • Timer
  • Seminar
  • 12
  • I alt
  • 12
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamen følger undervisningssproget
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse