HHIK08781U HIS 78. Projektplanlægning

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 78. Projektplanlægning

Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 4: Historisk område med projektplanlægning (HHIK03781E)
[Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Kursusindhold

Projektplanlægning
Alle studerende med centralt fag på kandidatniveau i Historie (2015-ordningen) skal gå til en obligatorisk eksamen i Historisk område med projektplanlægning, inden de begynder at skrive speciale. Kurset er for alle, der skal begynde at skrive speciale i det kommende semester. Modulet er normalt placeret på 3. semester og består af et fagelement, som er et historisk kerneområde, der samtidig er specialeforberedende.

Formålet er at komme godt i gang med at søge, læse og forholde sig til den relevante forskning inden for specialets emnekreds, og på den baggrund formulere en velbegrundet og velfungerende problemstilling for det kommende speciale. Det er derfor væsentligt, at man allerede ved kursets begyndelse har taget hul på overvejelser om sit kommende specialeemne, da en meget væsentlig del af kurset har form af sparring og vejledning i forhold til individuelle inputs om litteratur, emneindkredsning, problemformulering mv.

Materiale, om hvordan man arbejder frugtbart i idefasen med inspiration til emnefelter, vil blive lagt i kursusrummet inden semesterstart. Et spørgeskema til deltagerne om foreløbige ideer til emnefelter vil blive lagt i kursusrummet til besvarelse omkring en uge inden kursusstart. Disse emnefelter er ikke bindende, men skal bruges til planlægning af undervisningen.

Kurset afsluttes med en porteføljeeksamen indeholdende tre elementer:
1. En forskningsdiskussion, der med udgangspunkt i en individuel problemformulering egnet til gennemførelse af en større historisk undersøgelse belyser, hvordan problemstillingen er behandlet hidtil, samt hvordan den planlagte undersøgelse placerer sig i forskningsfeltet.
2. En præsentation og diskussion af relevant kildemateriale, herunder dets tilgængelighed og anvendelse til besvarelse af problemformuleringen.
3. En strategi for undersøgelsens gennemførelse.

Kompetencemål for modulet, jf. studieordningen
Fagelementet giver den studerende en omfattende, velstruktureret viden om et fagligt væsentligt område af historien, defineret i tid og rum, som led i opbygningen af en generel forståelse for historiske processer. Det styrker og videreudvikler den studerendes erfaringer med og færdigheder i komparation, abstraktion og generalisering, som momenter i den historiske erkendelse, ligesom det styrker evnen til at anvende overordnede teoridannelser og teorielementer, samt metodisk bevidste overvejelser på det historiske stof. Endelig forbereder det den studerende til at træffe et personligt begrundet og fagligt reflekteret valg af emne til kandidatspeciale, samt et valg af metode og udarbejdelse af en procesplan i tilknytning hertil.

Kurset består i holdundervisning, kombineret med arbejdsgrupper samt gruppevis og individuel vejledning i tilsammen normalt 42 timer. Dertil kommer sideløbende vejledning fra den kommende specialevejleder i sammenlagt 6 timer inkl. vejleders forberedelse.

Undervisning og vejledning knytter sig til arbejdsprocessen: Emneindkredsning, indhentning af den første litteratur, arbejde med problemformulering, yderligere litteratursøgning og -læsning, disposition for og indhold af forskningsdiskussionen, samt procesplan for det videre specialeforløb.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• søge og udvælge den for undersøgelsen relevante forskningslitteratur, bl.a. ved hjælp af digitale redskaber
• behandle denne litteratur struktureret og med fokus på den planlagte egne undersøgelse
• positionere denne undersøgelse klart i forhold til den behandlede forskningslitteratur
• identificere egnede kilder/kildegrupper til gennemførelse af den planlagte undersøgelse samt redegøre for deres tilgængelighed og deres anvendelse til besvarelse af problemformuleringen
• opstille en velfunderet og realistisk strategi for undersøgelsens gennemførelse inden for den tidsramme, der er til rådighed

Holdundervisning /seminar
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 129,5
 • Forberedelse
 • 211
 • Holdundervisning
 • 42
 • Vejledning
 • 6
 • I alt
 • 388,5