HHIK08742U HIS 74. Forbrugets, forbrugersamfundets og forbrugerismens historie ca. 1700-2000

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 74. Forbrugets, forbrugersamfundets og forbrugerismens historie ca. 1700-2000

Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 2: Akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (HHIK03741E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historie (KUN BA-tilvalg for studerende med grundfag i Historie)
Modul T5: Historisk tilvalgsprojekt (HHIB10511E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 74. Forbrugets, forbrugersamfundets og forbrugerismens historie ca. 1700-2000
Forbrugets moderne historie har ét stort gennemgående tema, nemlig det voksende antal og den øgede variation af ting vi hver især anskaffer, benytter, gemmer og kasserer. Men forbrugets verden har mange andre facetter: Behovsopfyldelse – ressourceanvendelse – fordeling – god og dårlig smag – produktions- og distributionssystemer – kampen om kunderne – branding ­­– materielle og immaterielle værdier – forbrugspolitik – politisk forbrug – statussignalering – identitetsdannelse – familiestruktur – fritidskultur – varens ontologi og semiotik. Disse aspekter bliver på kurset belyst gennem først en kronologisk, siden en tematisk struktureret gennemgang, følgende den valgte grundbog. Denne suppleres løbende med historisk kildemateriale som illustrerer dels forbruget som konkret akt, dels dets bredere sociale, kulturelle og politiske kontekst, og endelig de forskellige refleksioner ­ – bifaldende så vel som kritiske – som forbrugersamfundet og forbrugermentaliteten har fremkaldt hen over perioden. Geografisk dækker kurset især Europa og Nordamerika, i mindre grad Asien.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for kursets emneområde i hovedtræk
• forholde sig kritisk-analyserende til kursets grundbog
• kommentere og kontrastere de skiftende forståelsesrammer, idealer, programmer og kritikker som forbrugets og forbrugersamfundets tematik har været omfattet af i den dækkede periode
• analysere en afgrænset del af kursets emneområde ud fra en styrende problemstilling, byggende på en kombination af historisk kildemateriale og forskningslitteratur tilvejebragt ved den enkelte deltagers egen søgning og udvælgelse

- Frank Trentmann: Empire of Things: How We Became a World of Consumers, from the Fifteenth Century to the Twenty-first. London, Allen Lane (HC), 2016 / Penguin (PB), 2017.

En omfattende bibliografi er tilgængelig på:
http:/​/​www.bbk.ac.uk/​history/​our-staff/​academic-staff/​professor-frank-trentmann/​BibliographyEmpireOfThingsDec2015.pdf
[link benyttet 06/01/2017]. 

 

Holdundervisning /seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5