HHIK07774U HIS 77. Holocaust i forskning og debat

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 77. Holocaust i forskning og debat

Uddannelse

Historie
Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E)
[Det centrale fag i Historie med gymnasierettet profil: Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historisk kerneområde 3: Mundtlig fremstilling og debat (HHIK03771E)
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Historie (KUN BA-tilvalg for studerende med grundfag i Historie)
Modul T4: Historisk tilvalgsområde (HHIB10501E)
[Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 77. Holocaust i forskning og debat
Holocaust er en af de mest betydningsfulde begivenheder i moderne historie og spiller i dag en central rolle for europæisk politik og identitet. Det er let at glemme, at opmærksomheden er et relativt nyt fænomen. 30 år tilbage var der stort set ingen, der talte eller underviste om forfølgelsen af jøder under Anden Verdenskrig, og slet ikke om de europæiske landes medansvar for forbrydelsen. Selvom bevidstheden om Holocaust i dag synes allestedsnærværende, er der fortsat en række emner, der er omgærdet af fortrængning og tabuisering, ligesom begivenheden gradvist historiseres og bliver til historie på linje med andre historier. Det åbner nye muligheder og udfordringer for udforskningen og formidlingen af den skelsættende begivenhed.

Kurset vil afsøge de historiografiske brudflader og den offentlige debat om Holocaust og undersøge relationen mellem individuel og kollektiv erindring og historieforskningen: Hvad kan diskuteres, af hvem, hvornår og hvorfor? Desuden reflekteres over brugen af forskellige metodiske tilgange til Holocaust, bl.a. Oral History, mikro- eller lokalhistoriske studier og biografisk metode.

Undervisningen vil foregå som diskussion af læste tekster (monografier, artikler, kilder) kombineret med forelæsninger. Der lægges særligt vægt på de studerendes egne diskussioner og mundtlige fremlæggelser, herunder tilrettelæggelsen af tematiske workshops/seminarer.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• identificere, redegøre for og diskutere de væsentligste historiografiske og erindringshistoriske problemstillinger i relation til Holocaust
• vælge et relevant problemkompleks i relation til Holocaust, begrunde valget og placere emnet i en kontekst, der sammenfatter og diskuterer de vigtigste træk i historiografien
• vælge og anvende relevante metodiske og teoretiske tilgange til analyse af et afgrænset problemfelt i relation til Holocaust og begrunde valget 
• formidle sin viden og overvejelser mundtligt på en velstruktureret måde og med en klar og præcis beherskelse af sproget 
• diskutere konkurrerende fortolkninger af historiske problemstillinger 
• reflektere kritisk over historiske argumentationsformer og fortolkningsfigurer

- The Historiography of the Holocaust. Ed.: Dan Stone. Palgrave Macmillan, 2004.
- Sofie Lene Bak: Ikke noget at tale om. Danske jøders krigsoplevelser 1943-45. Dansk Jødisk Museum, 2010. 
- George M. Fredrickson: Racisme - i historisk perspektiv. Askholms forlag, 2010 [findes også i engelsk version: Princeton University Press, 2015).
- Daniel Goldhagen: Hitler's willing Executioners. Vintage Books, [1996] 1997.
Anatomy of the Auschwitz Death Camp. Eds.: Yisrael Gutman and Michael Berenbaum. Indiana University Press, [1994] 1998.

Yderligere litteratur og kilder vil være tilgængelige i kursusrummet i Absalon ved semesterstart. 

Holdundervisning /seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5