HHIK07721U HIS 72. Byernes tidsalder: økonomisk historie i Nordeuropa, 12.-16- århundrede

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 72. Byernes tidsalder: økonomisk historie i Nordeuropa, 12.-16- århundrede

Uddannelse

Historie
Modul 1: Historisk forskningsdiskussion og akademisk skriftlighed (30 ECTS):
- Historisk kerneområde 1: Akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03721E) [15 ECTS]
- Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03731E) [15 ECTS]
[Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point, der skal udgøres af fagelementerne Historisk kerne-område 1: Akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (HHIK03721E) og Metodiske og analytiske redskaber (HHIK03731E) (se 2015-studieordningen for det centrale fag på kandidat-niveau i Historie).
[Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen]

Kursusindhold

HIS 72. Byernes tidsalder: økonomisk historie i Nordeuropa, 12.-16- århundrede
Ved udgangen af det 12. århundrede startede Nordeuropas urbanisering. Flere og flere mennesker besluttede sig for at leve og arbejde i byer. En trend, som forsætter uafbrudt indtil i dag. Denne udvikling forandrede ikke kun bylandskabet, men f.eks. også bylivet og Europas økonomiske dynamik. Byernes markeder blev økonomiens hotspots. Økonomien forandrede sig fra at være målrettet til kendte købere, til at betjene en ukendt købergruppe med en mere uspecifik efterspørgsel. Kurset vil belyse de udviklinger som er sket mellem byers grundlæggelse og det 16. århundrede, da fyrsterne for alvor indledte kampen mod byernes uafhængighed.

I løbet af semestret skal vi diskutere forskellige faktorer og teorier om byernes udvikling og udviklingen af den europæiske økonomi. Bl.a. skal vi læse forskellige håndbøger og diskutere de mere almindelige fremstillinger, og med konkrete enkeltilfælde belyse muligheder og diskussioner i feltet.

Samtidig skal kurset styrke de studerendes metodekendskab. Deltagerne vil arbejde med forskellige kvantitative og kvalitative metoder, kildematerialer og teorier og deres visualisering i grafer etc.

For at komme hurtigt i gang anbefales det at læse mindst en af grundbøgerne inden kursets start og/eller at se på mindst en anmeldelse af de andre værker. Alle værker vil blive behandlet.

Foruden grundbøgerne kommer der også supplerende litteratur i Absalon, som mestendels ville blive fremlagt ved starten af semestret.

Kurset vil i høj grad tage hensyn til deltagernes faglige udvikling og interesser. Derfor vil den oprindelige kursplan bliver løbende tilpasset.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:

Historisk kerneområde 1: Akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion
• demonstrere kendskab til de overordnede økonomiske udviklinger i Nordeuropa i middelalderen
• diskutere og reflektere over de nyeste forskning i den præmoderne økonomi
• formulere og bearbejde forskningsspørgsmål, bl.a. i henblik til hjemmeopgaver

Metodiske og analytiske redskaber
• finde, bearbejde og fremstille relevant kildemateriale og teorier

Grundlæggende litteratur:
- Carlo M. Cipolla: Before the Industrial Revolution: European Society and Economy, 1000-1700. 1993.
- Stevel A. Epstein: An economic and social history of later medieval Europe, 1000-1500. 2009.
- Robert S. Lopez: The commercial revolution of the Middle Ages, 950-1350. 1976 [KB online resource].
- Gunnar Persson & Paul Sharp: An economic history of Europe, knowledge, institutions and growth, 600 to the present. 2015 [PDF available online].
- Jan L. van Zanden: The Long Road to the Industrial Revolution: The European Economy in a Global Perspective, 1000-1800. 2009 [KB online resource].

Holdundervisning /seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 259
  • Forberedelse
  • 406
  • Holdundervisning
  • 112
  • I alt
  • 777