HHIB18054U HIS 1005. Sekularisering og protestantisk vækkelse i Nordeuropa 1650-1800

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 1005. Sekularisering og protestantisk vækkelse i Nordeuropa 1650-1800

Uddannelse

Historie (tilvalg)
Modul 4A: Kulturel afstand og historisk forståelse (HHIB10051E) [Bachelortilvalg, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 58. Sekularisering og protestantisk vækkelse i Nordeuropa 1650-1800
Emnet for dette kursus er de sekulariserende strømninger og religiøse vækkelsesbevægelser, der opstod parallelt i Storbritannien, Det tysk-romerske rige og de skandinaviske lande fra midten af 1600-tallet til omkring 1800.

Sekulariseringen var i samtiden sjældent egentlig afstandtagen fra religion, men et radikalt skift i religiøse forståelser, hvor der i stigende grad blev lagt vægt på empirisk baseret viden, religiøs tolerance og privatisering af troen.

En central del af kurset handler om de puritanske, pietistiske og metodistiske bevægelser, som opstod sideløbende, men også var modsatrettet sekulariseringen i Nordeuropa. Det var en grundtanke i bevægelserne, at sande kristne adskilte sig fra de falske ved at have religiøse følelser, der var mere inderlige og autentiske. Følelserne havde endvidere et performativt element, idet de blev udtrykt gennem gråd, latter, kys, og kropslige rystelser, hvorved omverdenen kunne se, at den genfødte kristne vitterligt havde de rigtige følelser og ikke hyklede. Ikke sjældent havde den troende en personlig åbenbaringsoplevelse. Vi skal undersøge hvordan bevægelserne udviklede en særlig kristen habitus, hvor troen kom til udtryk gennem en bestemt adfærd, klædedragt og følelsesmæssig normkultur.  

I kursusforløbet skal vi diskutere de metodiske problemer og teoretiske problemstillinger, der opstår, når man undersøger historiske mentaliteter og følelser. Vi skal læse tekster og teorier fra idéhistorie, religionshistorie og kulturhistorie.


Det er ikke krav, at man kan læse tysksprogede tekster for at gå på kurset. Men eftersom der er meget relevant litteratur og kilder om især pietismen på tysk, kan dette være en god anledning til at tilmelde sig det parallelle sprogkursus i læsefærdigheder i akademisk tysk. Kurset er beskrevet her:  https://kurser.ku.dk/course/htyb10183u/2017-2018


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• forklare de divergerende forståelser af begrebet sekularisering, og hvordan de formede forståelsen af individ og omverden i perioden
• beskrive de puritanske, pietistiske og metodistiske vækkelsesbevægelser og forklare hovedtræk i deres teologi
• analysere bevægelsernes bredere kulturelle og samfundsmæssige betydning
• anvende teorier om habitus i analyser af kilder fra perioden og begrunde hvorfor de er relevante
• skrive en akademisk øvelsesopgave. Dvs. finde og afgrænse et emne inden for kursets overordnede tematik, formulere opgavens styrende problematik, inddrage relevante kilder, faglitteratur og teori og argumentere klart og stringent på baggrund af dette

Inden kursusstart bedes I købe følgende:
- Tim C.W. Blanning: The Culture of Power and the Power of Culture. Old Regime Europe 1660-1789. Oxford University Press, 2006.
- Pierre Bourdieu: Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste
- Dorinda Outram: The Enlightenment. Cambridge, 2013.
- Douglas H. Shantz: An Introduction to German Pietism: Protestant Renewal at the Dawn of Modern Europe. Baltimore, 2013.
- Max Weber: Den protestantiske etik og kapitalismens ånd. Nansensgade antikvariat & forlag, 2009.

Der vil desuden blive udarbejdet et kompendium med kilder og faglitteratur til kurset. Dette vil komme til salg i PubliKom i  løbet af januar 2018.

Holdundervisning / seminar, forelæsning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 175
  • Holdundervisning
  • 84
  • I alt
  • 388,5