HHIB07604U  HIS 60. Fra Politik til Pop - og Omvendt: Den Anglo-amerikanske Verdens Historie og Kultur efter 1914

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 60. Fra Politik til Pop - og Omvendt: Den Anglo-amerikanske Verdens Historie og Kultur efter 1914

Uddannelse

Historie
Modul 5:
Bachelorprojekt (Fagelement HHIB00601E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 60. Fra Politik til Pop - og Omvendt: Den Anglo-amerikanske Verdens Historie og Kultur efter 1914
På dette kursus undersøger vi traditionelle og usædvanlige sider af den anglo-amerikanske verdens historie, dvs. Storbritanniens, Det Britiske Imperiums og USA's historie i det 20. og 21. århundrede. Kurset henvender sig til alle, som ønsker at arbejde med et af de mange aspekter af Storbritannien og/eller USA, som har optaget sindene i vores tid. Der er store muligheder for at finde et egnet emne med dertil hørende kilder og litteratur. En gennemgående problemstilling bliver, hvad der kan forklare nutidens anglo-amerikanske politiske og kulturelle dominans.

På kurset behandles nogle forskellige temaer, som kan danne udgangspunkt for et individuelt projektemne:

1. Storbritannien og USA i krig og fred
2. Politikere og deres retorik eksemplificeret ved præsident- og premierministertaler
3. Afkolonisering, den kolde krig, terrorens slagskygge og populisme
4. Mediers og teknologis rolle
5. Film, billedkunst og fotografi, litteratur, tegneserier og grafiske noveller samt rock/pop musik og mode
6. Folkelige og ideologiske bevægelser fra Gandhi over borgerrettigheder til ”Occupy Wall Street”
7. Køn, klasse og race
8. Uddannelse, videnskab og kulturkamp
9. Subkulturer og generationer
10. Forbrug, bilisme, storbyer og forstæder og infrastruktur

Listen er ikke udtømmende og kan justeres på foranledning af indkomne forslag inden kursusstart.

Kurset falder i to halvdele. Kursets første del foregår inden efterårsferien. I løbet af den ugentlige tre-timers lektion, frem til efterårsferien, læser og diskuterer vi os ind i ovenstående hovedtemaer. Dette vil danne inspirationsgrundlag for kursets anden del, som indeholder intensiv skrivning, studiekredse, mundtlig præsentation af dit igangværende projektarbejde og individuel vejledning.

Der vil blive lagt vægt på det tværfaglige, hvad angår kildeanalyse og samordning af forskellige fagdisciplinære diskurser. I valget af projektemne må man tænke på det undersøgte enkeltfænomens relevans for faghistorien; man skal kunne knytte et kulturelt fænomen an til det almenhistoriske. Der er også mulighed for at arbejde med historiografiske emner. Sidst og ikke mindst ser vi på akademisk formidling og skriftlighed. Færdigheder i begge dele vil blive trænet ved analyse af eksempler på videnskabelige artikler og diskussion af faglige tidsskrifters publiceringskrav.

Du er velkommen til at kontakte mig inden kursusstart vedr. dine studieplaner og interesser.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• redegøre for hovedtræk ved den britiske og amerikanske kultur og historie efter 1914
• afgrænse og fremstille et selvvalgt emne hørende til den britiske og/eller amerikanske kultur og historie
• sætte resultaterne af undersøgelsen i en relevant faghistorisk kontekst
• redegøre for og diskutere argumentationen i de på kurset anvendte tekster
• anvende skriftlige og ikke-skriftlige kilder til belysning af de på kurset forelagte temaer
• kommunikere og diskutere det valgte emne tydeligt og effektivt både mundtligt og skriftligt
• formulere og strukturere en faghistorisk tekst således, at den i princippet ville kunne tilfredsstille formelle krav til publicering

Bemærk, at listen er vejledende:

- A. Roberts: A History of the English-Speaking Peoples since 1900. HarperCollins, 2007.
- M. Donnelly: Sixties Britain. Pearson Longman, 2005.
- B. Porter: Empire and Superempire. Britain, America and the World. Yale University Press, 2006.
- W. Lafeber, R. Polenberg, and N. Woloch: The American Century. A History of the United States Since the 1890s. M.E. Sharpe, 2013 (7th ed.).
- D. Weinstein: Rock’n America: A Social and Cultural History. University of Toronto Press, 2015.
- N. Campbell and A. Kean: American Cultural Studies: An Introduction to American Culture. Routledge, 2012.
- J.A. Aune and M.J. Medhurst: The Prospect of Presidential Rhetoric. Texas A&M University Press, 2008.
- D. Sandbrook: Never Had It So Good: A History of Britain from Suez to the Beatles. Abacus, 2005.
- D. Sandbrook: White Heat: A History of Britain in the Swinging Sixties. Abacus 2006.
- J.R. Keller: V for Vendetta as Cultural Pastiche: A Critical Study of the Graphic Novel and Film. McFarland & Company, 2008.

Holdundervisning /seminar og individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5