HHIB07603U  HIS 60. Danmark i 1500-tallet

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 60. Danmark i 1500-tallet

Uddannelse

Historie
Modul 5:
Bachelorprojekt (Fagelement HHIB00601E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 60. Danmark i 1500-tallet
1500-tallet var en brydningstid i Danmark og Europa med begyndelsen af den tidlig moderne tid. I Danmark er århundredet kendetegnet ved store samfundsmæssige omvæltninger som oprøret mod Christian 2., borgerkrigen Grevens Fejde og den lutherske reformation. Opgøret med den katolske kirke fik vidtrækkende betydning for hele samfundsudviklingen, både politisk, religiøst, socialt og kulturelt, og reformationen er med til at forklare den måde 1500-tallets mennesker selv oplevede den verden, de levede i. Samfundsordenen var præget af kongens og adelens greb om magten på bekostning af bondestanden, men perioden rummede også nordeuropæisk renæssance og humanisme, svenskekrige, økonomisk udvikling samt en begyndende naturvidenskabelig revolution på både Københavns Universitet og på Tychos Brahes Hven.

Kurset vil med læsning af forskningslitteratur og udvalgte kilder diskutere forskellige tolkninger og teorier, der kan bruges til at forklare vigtige dele af udviklingen i både 1500-tallet og de følgende århundreder. Holdundervisningen vil kombinere forelæsninger, øvelser og gruppearbejde frem til efterårsferien, herunder med fokus på de videnskabelige og formelle krav til et bachelorprojekt, efterfulgt af individuel vejledning.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• forfatte en selvstændig skriftlig opgave, der analyserer et emne inden for 1500-tallets historie med udgangspunkt i en klar problemstilling
• placere projektets emne og problemstilling i en videnskabelig og historiografisk kontekst
• udvælge, gengive og analysere historisk faglitteratur og teoridannelser, som er relevante for projektets problemstilling, og som kan bringes i anvendelse i analysen
• udvælge og analysere relevant empiri med metodisk sikkerhed
• klart og præcist sammenfatte og formulere sig skriftligt under overholdelse af fagets grundlæggende akademiske standarder

Som grundbog benyttes:
Alex Wittendorff: På Guds og herskabs nåde 1500-1600 (Gyldendal og Politikens danmarkshistorie, bd. 7). 1989 og senere udgaver (også på http:/​/​denstoredanske.dk/​Danmarkshistorien).

Yderligere litteratur oplyses ved kursusstart.

Holdundervisning /seminar og individuel vejledning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Forberedelse
  • 217
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • I alt
  • 388,5