HHIB07502U HIS 50. Seksualitet og køn i den vestlige verden

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

HIS 50. Seksualitet og køn i den vestlige verden

Uddannelse

Historie
Modul 1A:
Område 1: Introduktion til historievidenskab med studieteknik (HHIB00501E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

HIS 50. Seksualitet og køn i den vestlige verden
Historikere har ikke altid betragtet køn og seksualitet som historiske temaer, men har henvist dem enten til privatlivet eller til naturvidenskaberne. I de senere årtier har mange historikere dog taget temaerne op som centrale historiske felter, og omtolket deres betydning og natur. Hvor køn og seksualitet blev anset for at være uforanderlige og essentielle størrelser, bliver de i dag betragtet som foranderlige - og socialt og historisk bestemte.

Vi skal på dette kursus tage forskellige temaer op indenfor seksualiteternes og kønnenes historie, og studere hvorledes disse temaer kan forstås som radikalt historiske. Vi vil inddrage kulturhistoriske teorier om køn og seksualitet, og læse om forskellige indretninger af køn og seksualitet fra det gamle Grækenland til nutidens Danmark. Vi skal bl.a. læse om prostitution, seksuelle identiteter, kønsforestillinger og pornografi. Vi vil også se gamle film og høre gammel radio, og diskutere hvordan audiovisuelle kilder kan benyttes af historikere.


Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• vise overblik over centrale temaer indenfor køns- og seksualitetshistorie i en vestlig kontekst
• præsenterer indblik i videnskabelighedens grundprincipper i historiefaget, herunder principperne for videnskabelig redelighed
• arbejde med en kildebaseret, empirisk tilgang til historiestudiet
• arbejde med digitale ressourcer
• identificere og diskutere centrale problemer i periodens historie med udgangspunkt i forskningen
• arbejde med en videnskabelig problemstilling og behandle den i skriftlig og mundtlig form

Der skal købes et kompendium, og derudover arbejdes med online litteratur.

Holdundervisning / seminar
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5