HHIÅ08591U ÅU HIS Modul 4B: Historisk kulturanalyse og videnskabsteori (Forår 2018)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU HIS Modul 4B: Historisk kulturanalyse og videnskabsteori (Forår 2018)

Uddannelse

Historie
Modul 4B: Historisk kulturanalyse og videnskabsteori (HHIB00591E)
[Bacheloruddannelsen, 2013-ordningen]

Kursusindhold

Historisk kulturanalyse og videnskabsteori
Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i kulturhistoriske problemstillinger og forskningspraksis. Mere specifikt, at styrke de studerendes forståelse af sammenhængene mellem kulturhistoriske teoridannelser, problemstillinger, analytiske praksisser og forskningsresultater; og at træne de studerende i selv at gennemføre konsistente kulturhistoriske analyser af forskelligartet kildemateriale.

Kurset opbygges i 2 blokke, med hver deres kulturhistoriske tema. I undervisningen lægges der særligt vægt på, hvordan teoretiske positioner kan operationaliseres i forhold til problemstilling, kildevalg, metode og skriftlig fremstilling.

Undervisningen forudsætter, at de studerende møder forberedt og deltager aktivt. Det er, ikke mindst af hensyn til de medstuderende, en nødvendig forudsætning for at kunne tage del i øvelserne, hvor de studerende bl.a.
a) aflæser og sammenligner forskellige positioner blandt kulturhistorikere i et givent forskningsfelt
b) afprøver relevante metoder på udvalgt kildemateriale
c) formulerer kulturhistoriske problemstillinger i forhold til et historisk kildemateriale og i dialog med relevante forskningsfelter
d) arbejder med begrebsafklaring i relation til videnskabsteori og problemstilling
e) arbejder med argumentation, struktur og fagsprog i akademiske tekster

For hver 7-ugers blok skal der afleveres to skriftlige arbejder: en rapport på maks. 3 normalsider, hvor videnskabsteoretisk baserede forskningspositioner undersøges, og en kulturhistorisk analyse af udleveret kildemateriale på maks. 7 normalsider, hvor den studerende selv udarbejder problemstilling, inddrager forskningslitteratur og analyserer kildemateriale. Undervejs skal der således udarbejdes fire skriftlige arbejder, der afleveres løbende, revideres efter individuel feedback og indleveres samlet som porteføljeeksamen ved kursets afslutning.

Prøven kan kun aflægges individuelt. Porteføljen bedømmes med intern censur efter 7-trinsskalaen. Alle delprøver/øvelsesopgaver skal bestås, for at den samlede prøve er bestået.

Faglige mål (uddybning af de i studieordningen beskrevne):
Den studerende kan efter kurset:
• identificere og sammenligne forskellige positioner indenfor et kulturhistorisk forskningsfelt
• argumentere for sammenhænge mellem problemstilling, teorivalg og metodisk praksis
• gennemføre en afgrænset, kildebaseret kulturhistorisk analyse under inddragelse af relevant teori og forskningslitteratur

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 129,5
  • Forberedelse
  • 203
  • Holdundervisning
  • 56
  • I alt
  • 388,5