HFNB00027U FIN; Sprog og tekster 4: Finland som sprogsamfund

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Language and Texts in Use 4: Finland as Language Community

Kursusindhold

Eksaminanden kan

 forstå og i hovedtræk redegøre for principper og videnskabelig metode, teori vs. empiri og sprogvidenskabens erkendelsesteoretiske grundlag i re-lation til Finlands forskningsmiljø

 forstå og anvende den grundlæggende metode og terminologi inden for sprogvidenskabens discipliner

 anvende ovennævnte viden præcist og dækkende til at analysere forskel-lige finske tekster og forskelligt finsk materiale på en akademisk måde.

 redegøre for sproglig variation (dvs. dialekter, sociolekter og andre for-skellige sproglige registre) i finsk

 identificere og karakterisere de vigtigste parametre for sproglig variation inden for finsk

 fortæle om de sproglige minoriteter i Finland

 forstå forskellige finske medietekster i deres kontekst.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 118,5
  • Holdundervisning
  • 84
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøveform: Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i min. 80 % af undervisningen og løsning af 4 semesteropgaver.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur