HFIB00642U FILO, Valgfag 1: Formel logik

Årgang 2017/2018
Uddannelse

Filosofi BA, 2016-ordningen

Kursusindhold

Logik er læren om de grundliggende principper og regler for korrekte slutninger og gyldige argumenter. Formel logik anvendes i dag inden for en lang række praktiske og teoretiske videnskaber som fx computervidenskab, forskning i kunstig intelligens, matematik, økonomi, kognitionspsykologi og filosofi. Den formelle logik antager, at der findes en række generelle og universelle kerneprincipper for korrekt ræsonneren, og det er logikkens opgave at afdække og formulere disse i slutningsregler og afgørelsesprocedurer. Dette kan på mange måder ses parallelt til naturvidenskabernes stræben efter at afdække naturlove og formulere deres dynamik.

Modulet Formel Logik ligger naturligt i forlængelse af BA-grundmodulet Argumentationsteori og Metode, men kan gennemføres uden at have gennemført dette grundmodul.

Modulet Formel Logik har til hensigt at give den studerende viden om centrale emner inden for moderne elementær formel logik, hvor fokus er på udsagnslogik og førsteordens prædikatslogik, der tilsammen udgør fundamentet for mere avancerede logikker.

Modulet Formel Logik er i høj grad praktisk anlagt. Undervisningsformen er i læring gennem handling.

Modulet Formel Logik giver den studerende færdigheder i:

At gennemføre en identifikation af logisk form samt formalisering af udsagn og argumenter i udsagnslogik og førsteordens prædikatslogik.

At evaluere for gyldighed for argumenter formuleret i udsagnslogik og førsteordens prædikatslogik, herunder at anvende forskellige semantiske afgørelsesprocedurer.

At anvende bevisteori i udsagnslogik.

At anvende bibliografiske søgeredskaber og andre relevante redskaber til at analysere, beskrive og diskutere en problemstilling.

At anvende en flerfaglig tilgang til emneområdet, idet den studerendes faglighed fra kernefaget bringes i spil.

Modulet rummer også en kortere indføring i mere avancerede logikker. 

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 160,7
  • Vejledning
  • 2
  • I alt
  • 204,7
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Andet