HFAK03311U F. ARK Avanceret arkæologisk dokumentation og analyse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Archaeological Advanced archaeological documentation and analysis

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Kursen skall ge den studerande adekvata insikter i användningen av nya och/eller avancerande dokumentations och analysmetoder som t ex naturvetenskapliga metoder som isotop och protein analyser, bruk av olika arkeologiska 3D applikationer, open data och databashantering. Vidare kommer kursen ge insikter i sambanden mellan teoretiska referensramar och arkeologisk dokumentation. Avslutningsvis ger kursen insikter i förmedling av forskningsresultat t ex presentation teknik och att skriva vetenskapliga artiklar.

Kursen är baserad på föreläsningar, praktiska övningar, studiebesök och demonstrationer i laboratorium. Vissa förläsningar/övningar kommer att ges på svenska eller engelska.

Studiebesök och övningar kan omfatta hela dagar och eventuella utgifter till transport kan tillkomma.

Kursen kommer att ges koncentrerat under oktober (start i vecka 43) och november.

Målbeskrivelser

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

 • Redegøre for de grundliggende principper i en række nye og/eller avancerede metoder i relation til arkæologisk dokumentation og analyse.

 • Anvende udvalgte nye og/eller avancerede metoder i relation til arkæologisk dokumentation og analyse.

 • Reflektere kritisk i forhold til anvendelsen af en række nye og/eller avancerede metoder i relation til arkæologisk dokumentation og analyse.

Kurset er baseret på forelæsninger, øvelser og demonstrationer i felten og i laboratorium.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 154
 • Øvelser
 • 28
 • I alt
 • 182
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen
 • Fremmøde i min. 75% af undervisningen
 • 1-3 semesteropgaver
 • 1 mundtligt oplæg
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse