HFAK03223U F. ARK Arkæologisk teori (KA)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Archaeological Theory

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Dette kursus har til formål at præsentere og diskutere udvalgte teoretiske temaer i den arkæologiske forskning og praksis. Der er mange måder at definere teori, men i dette kursus anskues og anvendes teori 1) som et kritisk filter til belysning af arkæologiens problemstillinger, 2) som et grundlæggende begrebsafklarende redskab og 3) som en forudsætning for disciplinudvikling. Det vil med andre ord sige, at teori i dette kursus ikke skal forstås som fortolkningsmodeller og hypoteser til at forstå eller afkode arkæologiske genstandskomplekser, men i stedet som en praksis, der muliggør kritik og selvkritik.
Kurset centrerer sig om centrale arkæologiske problemstillinger af teoretisk karakter, og repræsenterer en bred vifte af fundamentale udfordringer, som den studerende skal oparbejde evnen til metodisk at overføre til selvvalgte emner. Kursets første del angår primært epistemologiske spørgsmål og undersøger, hvordan viden bliver til i arkæologien, mens kursets anden del fokuserer på spørgsmål af ontologisk karakter og derfor i højere grad retter sig mod, hvordan arkæologien forstår og definerer dets genstandsmateriale.
Der forventes en aktiv studenterdeltagelse i undervisningen, så oplæg og debat kan blive gensidig berigende. Den studerende forventes at arbejde selvstændigt og i sparring med underviser og i dialog med medstuderende frem mod en fri hjemmeopgave som er kursets eksamen. Der vil løbende blive præsenteret og diskuteret ideer til opgaver.

 

Kurset veksler mellem undervisernes oplæg, workshops og mundtlige oplæg
af de studerende. I relation til den skriftlige hjemmeopgave er knyttet
individuel vejledning. Emnet for hjemmeopgaven aftales med eksaminator.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 77
 • Forelæsninger
 • 6
 • Holdundervisning
 • 24
 • Seminar
 • 12
 • I alt
 • 119
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Pensum: 500 ns, som de studerende selv finder. Herudover kommer litteraturen, som bruges i undervisningen.
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse