HFAB11082U F. ARK Feltarkæologi (BA)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

F. ARK Field Archaeology

Uddannelse

Forhistorisk Arkæologi

Kursusindhold

Målsætningen med kurset er at give den studerende:

 • Viden om og forståelse af metoder og arbejdsgange inden for arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning (fx arkæologiske forundersøgelser eller inventeringer, arkæologiske udgravninger, efterbehandling og registrering af fundmaterialer, formidling af den materielle kulturarv).
 • Færdigheder i at anvende basale metoder og arbejdsgange i arkæologisk praksis inden for kulturarvsforskning.
 • Kompetencer i at reflektere over og kritisk vurdere metoder og arbejdsgange i arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning.

 

Kurset kan kun tages som tilvalg.
Kurset udgøres af et projektorienteret forløb, som udføres holdvis i forbindelse med ophold af sammenlagt 10 ugers varighed ved et eller flere kulturhistoriske museer med arkæologisk ansvarsområde. I relation til dette indgår en eller flere bundne skriftlige øvelser samt et seminar med mundtlige oplæg fra de studerende.
Af praktiske årsager kan man som udgangspunkt kun tilmelde sig Tilvalg i Feltarkæologi., hvis man:
A) også tilmelder sig tilvalg i Praktisk og Teoretisk Museumskundskab i efterårssemestret 2016. Der dispenseres for den normale bestemmelse om max 15 ECTS tilvalg inden for eget fag, hvis man vælger denne pakke.
eller
B) også samtidigt tilmelder sig Tilvalget i Biologisk Antropologi i efterårssemestret 2016.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 7
 • Projektarbejde
 • 370
 • Seminar
 • 6
 • Øvelser
 • 37
 • I alt
 • 420
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering med opsyn.
Alle dele af prøven aflægges i samme eksamenstermin, og bestås samlet.
Den skriftlige hjemmeopgave er en redegørelse og refleksion over arkæologisk praksis inden for kulturarvsforvaltning i relation til det projektorienterede forløb og har et omfang på 10 normalsider (eksklusiv dokumentation og illustrationer). Hjemmeopgaven udføres selvstændigt, men under vejledning af kursuskoordinatoren. Den mundtlige fremlæggelse af det projektorienterede forløb skal vare 20 minutter.
Krav til indstilling til eksamen

Aktiv undervisningsdeltagelse bestående af fremmøde i min. 75 % af det projektorienterede forløb på den pågældende arbejdsplads.

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Kriterier for bedømmelse