HEEK03472U ETN Kultur og Historie

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ETN Culture and History

Uddannelse

Europæisk Etnologi

Kursusindhold

Kursets overordnede temaer er historiebrug og erindringskultur, og det omhandler en række af de måder, hvorpå det kulturelle og det historiske – såvel teoretisk som praktisk – gensidigt betinger hinanden. Der vil især blive fokuseret på kulturhistorie som en ’nutidens historie’ – dvs. på de måder, hvorpå nutiden gør sig gældende i ethvert forhold til historien, og vi vil læse tekster, der anvender teoretiske og metodiske greb til analyse af fortidens tilstedeværelse i nutiden og vice versa.

Med udgangspunkt i konkrete cases vil vi diskutere, hvordan bestemte begivenheder, forløb eller symboler på forskellige måder tilskrives betydning af historiske aktører og i bestemte typer af kulturhistoriske analyser.

I undervisningsforløbet vil de studerendes arbejde med udvælgelse af emne, analysestrategier og empirisk grundlag blive understøttet gennem vejledning og fælles diskussion. Herunder inddrages film, avisartikler og meget andet som ekspempler på potentielle analyseobjekter.

Derudover planlægges mindre ekskursioner i Københavnsområdet.

Målbeskrivelser

Faglige mål (se desuden relevant studieordning)

De studerende skal gennem kurset kunne:

• vise overblik over centrale faglige diskussioner indenfor historiebrug og erindringskultur

• gøre rede for og kritisk reflektere over væsentlige (teoretiske og empiriske) problemstillinger forbundet med gensidige relationer mellem nutid og fortid

• selvstændigt foretage kritiske analysere af selvvalgt emne inden for kursets overordnede temaer

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og projektorienterede forløb, hvor studerende – eventuelt i grupper – selv forventes aktivt at indsamle/producere egen empiri til brug i eksamensarbejdet indenfor det overordnede kursustema.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 0
  • I alt
  • 0
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Bedømmelsesform
7-trins skala
Kriterier for bedømmelse