HDVÅ04213U ÅU DAV Sprogbeskrivelse (Efterår 2017)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

ÅU Sprogbeskrivelse (DAV)

Uddannelse

Dansk som andetsprog - DAV

Kursusindhold

Modulet giver indføring i sprogbeskrivelse af voksne og unges brug af dansk som andet- og fremmedsprog. Der arbejdes med analyse af træk i dansk brugt som andetsprog i tale og skrift på alle sprogets niveauer (ortografi, fonologi, prosodi, morfologi, syntaks, ordforråd, tekstlingvistik og pragmatik) og med inddragelse af blandt andet et tilegnelsesteoretisk perspektiv.

Kompendium vil være klar til semesterstart

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 36
  • I alt
  • 36
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve med opsyn.
Dispensation til ny prøveform:
Der søges om dispensation til at afslutte faget med en 24 timers bunden hjemmeopgave i stedet for den nuværende skriftlige stedprøve på ITX. Den bundne hjemmeopgave har været afprøvet i Horsens, hvor undervisningen i Sprogbeskrivelse varetages af undervisere fra INSS. Ved den efterfølgende votering med censor Signe W. Galster var der ros til 24-timers-formatet, som ud over at lede til bedre eksamensbesvarelser tydeligvis også havde betydning for, hvordan undervisningsforløbet op til eksamen havde kunnet udfolde sig. Desuden har underviserne konstateret, at 24-timers prøven ikke medfører forringelser i sikkerheden omkring individuelle besvarelser (der har ikke været kopieret formuleringer og analyser), ligesom det er deres fælles erfaring, at den sædvanlige stedprøve på ITX lægger et uhensigtsmæssigt pres på de studerende, som påvirker deres læringsforløb negativt. En yderligere fordel ved en 24-timers hjemmeopgave er, at den er stedsuafhængig og altså ikke byder på eksamenslogistiske udfordringer for TAP’er og ITX.