HDAK04007U DAN; Dansk litteratur

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Danish Litterature

Kursusindhold

Genstanden for Dansk litteratur er den danske litteratur fra 1925 til i dag, idet dog valget af forfatterskaber og værker især tilgodeser gymnasiets krav om undervisning i nyeste tid. Litteratur fra de andre skandinaviske lande inddrages som perspektivering, og eksempler fra andre landes litteraturer og kulturelle udtryk kan indgå med henblik på at indkredse en specifik periode, en bestemt genre eller et gennemgående tema. Parallelt med studiet af det 20. århundredes danske litteratur gives der en indføring i litteraturhistorieskrivningen i og om århundredet, og der gås i dybden med principielle problemstillinger, f.eks. debatten om modernismen og avantgarden, teorier om realismen, den biografiske metodes/biografiens forsvinden og genkomst.

Holdundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Bunden skriftlig hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
 Tilstedeværelse i min. 80 % af undervisningstimerne.
 En bunden skriftlig semesteropgave.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur