HDAK00697U DAN/LIN; Videregående dansk grammatik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Advanced Danish Grammar

Kursusindhold

Kursusindhold:

Grammatik handler om kodet betydning, dvs. valg vi er nødt til at træffe for overhovedet at kunne ytre meningsfulde sætninger. På den måde er grammatikken sprogets kerne og sprogvidenskabens hjerteblod. Et godt kendskab til dansk grammatik giver grundlag for bedre tekstanalyser, bedre tekstproduktion og videre forskning i dansk sprog og sprogbrug.

Dette kursus vil for det første give et dybdegående indblik i udvalgte aspekter af dansk grammatik, herunder syntagme- og konstruktionstyper, fleksion og ledstilling samt forskelle mellem tale- og skriftsprog. Udgangspunktet er den store referencegrammatik Grammatik over det Danske Sprog (GDS).

For det andet vil kurset introducere til forskellige metoder i studiet af grammatiske fænomener, ligesom GDS’ teoretiske udgangspunkt, den danske strukturalistisk-funktionelle tradition, vil blive sammenholdt med andre tilgange til grammatik, nemlig den variationistiske sociolingvistik og den sprogbrugsbaserede grammatik (usage based grammar, herunder konstruktionsgrammatik). Der vil i undervisningen blive lagt vægt på analyser af autentisk materiale.

Det forventes at deltagerne på forhånd har et kendskab til dansk grammatik svarende til det der beskrives i Lisa Holm Christensen & Robert Zola Christensen: Dansk Grammatik, Syddansk Universitetsforlag.

Målbeskrivelse:

Eksaminanden kan

 • demonstrere overblik over centrale aspekter af dansk fleksion, syntagme- og konstruktionstyper samt ledstilling,
 • afgrænse, analysere og præsentere et selvvalgt grammatisk emne inden for en strukturalistisk, funktionel og/eller variationistisk teoretisk ramme og diskutere de teoretiske/analytiske forudsætninger,
 • indsamle og dokumentere relevante data for analysen af en bestemt grammatisk problemstilling, vælge en passende metode til dets afklaring og redegøre fagligt reflekteret for de valg der er truffet.

Undervisningsmateriale:

Deltagernes forventes at anskaffe Hansen & Heltoft (2011): Grammatik over det Danske Sprog, bd. I-III, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. Derudover vil et kompendium med supplerende tekster foreligge ved kursusstart.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale (synopsis)