HDAK00687U DAN; Medier og mediehistorie

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Media and Media History

Kursusindhold

Mediernes historie er det moderne samfunds historie. Fra 19. århundredes masseproducerede trykte medier over 20. århundredes elektroniske medier (radio, tv) til vore dages digitale medier har medierne i stadigt skiftende konstellationer fungeret som informations-, propaganda- og underholdningskanaler. Ofte står aktuelle medie i centrum for medieæstetiske og –politiske analyser, men medierne har en historie. Det samme har mediehistorieskrivningen.

 

Kurset har tre formål, som tidsmæssigt vil fylde nogenlunde lige meget på kurset:

 

 • Vi skal undersøge centrale medier og deres udvikling gennem de sidste omkring 150 år.
 • Vi skal undersøge, hvordan forskellige mediehistorikere har arbejdet: Hvad er deres objekt (værkerne, folkene bag, teknologien …)? Hvilken historie er det egentlig, de skriver (æstetik-, teknologi–, virksomheds-, receptions-, socialhistorie)? Hvilke kilder har de brugt (medieprodukterne, medievirksomhederne, brugernes tekster om medierne)? Hvad er deres erkendelsesinteresser?
 • VI skal selv skrive mediehistorie. I en tre mindre opgaver skal de studerende i semesterets løb selv finde og arbejde med mediehistoriske kilder af forskellig art.

Litteratur (foreløbig liste)

Allen R. & Gomery, D. (1985). Film History – an Introduction. New York. McGraw-Hill.

Jensen, K.B. (red.) (2016). Dansk Mediehistorie 1-4. København: Samfundslitteratur.

Drotner, K. (2011). Mediehistorier. København: Samfundslitteratur.

Lauridsen, P.S. (2014). Sherlock Holmes i Danmark. København: Rosenkilde & Bahnhof.

Svendsen, E. (2017). Mediehistorie. I Lauridsen, P.S. & Svendsen, E. Medieteori. København: Samfundslitteratur.

Forelæsninger og studenteraktivitet (både i forbindelse med opgaverne og på holdet i øvrigt)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Porfolio

Prøvebestemmelser
Prøveform: Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
• Fremmøde i min. 80 % af undervisningen.
• 2-5 bundne opgaver. De bundne opgaver kan have karakter af skriftlige afleveringer, mundtlige oplæg e.l., efter nærmere aftale med underviser. Der vil typisk blive stillet krav om, at mundtlige opgaver ledsages af et skriftligt produkt, fx i form af slides med noter. Det samlede omfang af skriftlige opgaver og skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver skal være minimum 15 normalsider. Underviseren oplyser ved undervisningens start, hvad omfanget (angivet i normalsider) på de enkelte opgaver skal være, således at portfoliens omfangskrav kan opfyldes.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Dansk.
Omfang: Portfolien består af 2-5 bundne opgaver, der i alt skal have et omfang på 15-20 normalsider, inklusive evt. indledning og afslutning jf. Særlige bestemmelser. Omfang og art af evt. bilag fastlægges af underviseren.
Hjælpemidler: Alle.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt, men de bundne opgaver, der udarbejdes i løbet af semestret, kan udarbejdes i grupper på maksimalt 5 studerende. Omfanget af de bundne opgaver kan variere afhængigt af antal studerende og opgavernes karakter. Endeligt omfang ved gruppearbejde fastsættes af underviseren.
Hvis de bundne opgaver udarbejdes i grupper i løbet af semestret, skal den studerende omarbejde og omskrive opgaverne til sin portfolio, så de overholder omfangskravene.
Syge- /omprøve og prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Fri hjemmeopgave og studierapport.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. Studierapporten indgår i bedømmelsen med 1/3.
Eksaminationssprog: Dansk.
Omfang: Den fri hjemmeopgave baserer sig på 2-5 skriftlige opgaver, der i alt skal have et omfang på 15-20 normalsider, inklusive evt. indledning af afslutning jf. Særlige bestemmelser. Studierapport: 5-8 normalsider. De to besvarelser afleveres samlet.
Hjælpemidler: Alle.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Særlige bestemmelser: De skriftlige opgaver og/eller skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver, der er afleveret som del af den aktive undervisningsdeltagelse, kan indgå i den fri hjemmeopgave, med eller uden indarbejdet feedback. Omfangskravene er de samme som ved den ordinære prøve.
Censurform
Ekstern censur