HDAK00677U DAN; At udgive tekster – kursus med praktik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Editing – course and practical experience

Kursusindhold

De tekster, vi læser – hvad enten som studerende, som forskere eller som almindelige litteraturforbrugere – er blevet udgivet af nogen. Før de stilles til vores rådighed, er teksterne blevet udvalgt, lagt til rette, evt. redigeret, kommenteret og rettet for fejl, af professionelle aktører. Det gælder helt oplagt trykte bøger og udgaver af ældre tekster, hvad enten de er i bogform eller elektroniske. Men det gælder også til en vis grad de tekster, som findes i arkiverne: De er altid blevet indsamlet og systematiseret af nogen, er måske også blevet digitaliseret, kodet (»opmærket«) og har fået tilføjet metadata.

                      Dette kursus lægger op til ved selvsyn at studere de processer, der går forud for teksternes offentliggørelse. Det være sig på almindelige bogforlag, i videnskabelige udgiverselskaber, på elektroniske udgaver eller på arkiver og biblioteker. Kurset handler altså om udgivelse i bred forstand, og nogle af de spørgsmål, som stilles, er følgende: Hvordan behandles teksterne? Hvor stor en rolle spiller udgiverne? Hvilke valg foretager de, og hvordan påvirker disse valg læsernes eller brugernes forståelse af teksterne? Hvordan påvirker de forvaltningen af den litterære kulturarv?

                      Kurset (hvis undertitel af formelle hensyn lyder som en straf) består i en kombination af teori og praksis: Til at begynde med gives der et kort grundkursus i udgivelsesvidenskab (: editionsfilologi); derefter sendes de studerende ud på individuelle praktikforløb i virksomheder, der arbejder med udgivelse og tilgængeliggørelse af litterære tekster, og til sidst samles holdet igen for at udveksle erfaringer.

                      Undervisningsdelen af kurset omfatter 20 konfrontationstimer, og der er et læsepensum på ca. 500 sider. Det individuelle praktikforløb omfatter 160 timer fordelt på otte uger (oktober og november måned). I kursets løb udarbejder de studerende hver sin ræsonnerende rapport over det praktiske forløb; denne rapport udgør eksamensopgaven. Der gives en times individuel vejledning til opgaven.

 

NB: Der er 17 pladser på kurset, fordelt på 8 virksomheder. Nedenfor anføres virksomhederne med oplysninger om de arbejdsopgaver, som kan komme på tale. På grund af det begrænsede antal pladser kan man ikke bare melde sig til kurset. Potentielle deltagere skal inden tilmeldingsfristens udløb fremsende en kort, motiveret ansøgning (max. 1 side) til Johnny Kondrup, på kondrup@hum.ku.dk 

I ansøgningen bedes man præcisere, hvilken institution man helst vil besøge – omend det ikke kan garanteres, at man får sit ønske opfyldt. Man bedes derfor også angive 2. og 3 prioritet.

 

----------------------------------------------------

 

 

Det Danske Sprog- og Litteraturselskab: 3 pladser, fordelt på Den litterære redaktion, Johannes Jørgensens Mit Livs Legende  og Georg Brandes-projektet ‘Digitale Hovedstrømninger’.

 

Den litterære redaktion:

      Korrekturlæsning og tekstkritik, herunder grafisk tilrettelægning

      Kommentering, redaktion af kommentarer

      Redaktion af efterskrift

      Pressemateriale

Det vil blive tilstræbt at praktikanten følger et udgivelsesprojekt fra start til slut.

 

Johannes Jørgensens Mit Livs Legende:

            Udarbejdelse af bibliografiske beskrivelser, liste over tekstkilder og tekstkritiske noter

            Opstilling af variantapparat – mellem første- og andenudgaven

            Personregister – redigering og udfyldning af persondata

            Redigering af kommentarer

     

Brandes – ‘Digitale Hovedstrømninger’:

      Korrekturlæsning

      Kommentering og redaktion af kommentarer

      Digital tekstopmærkning

      Formidlingsopgaver

 

 

Den digitale udgave af N.F.S. Grundtvigs Værker, www.grundtvigsværker.dk

(2 pladser).

      Udarbejdelse af tekstkritisk udgave (hver praktikant får en lille tekst af Grundtvig)

            Kollationering, dvs. sammenligning af den elektroniske tekst med originalen på     tegnniveau

      Tekstetablering, dvs. undersøge og evt. rette tekstfejl

      XML-kodning af tekstens grafiske og indholdsmæssige struktur

      Identifikation og opmærkning af kommentarkrævende ord

      Evt. udarbejdelse af verbalkommentarer sammen med en af udgavens filologer.

      NB: Praktikken på Grundtvigs Værker begynder i slutningen af september (uge 39).

 

 

Digitale Undersøgelser af Dansk Sprog (‘DUDS’), http://duds.nordisk.ku.dk/, der

digitaliserer tekster fra 1500 til 1750 (2 pladser).

 

            Digital udgivelse af en heksetekst (troldomsanklage) fra 1593. Opgaven består i:

Etablering at teksten på grundlag af foreliggende transskription (i Word og tekstmærkningsprogram).

            Præsentation af teksten sammen med billeder af kilden (faksimiler).

            Udarbejdelse af tekstbeskrivelse, af formidlende kommentering og af historien om teksten.

            Integrering af udgivelsen i KU's hjemmesidesystem (CMS).

 

 

Den Arnamagnæanske Samling, Københavns Universitet: digital udgivelse af nordiske

middelaldertekster (2 pladser).

Redaktionelt arbejde knyttet til den nye digitale serie Editiones Arnamagnæanæ Electronicæ.

P.t. arbejdes der på seriens to første udgivelser, en dansk bønnebog fra begyndelsen af 1500-tallet og et islandsk kongesagahåndskrift fra sidste del af 1200-tallet.

Redaktionelt arbejde knyttet til forskningsprojektet Skrift og tekst i tid og rum. Projektets mål er at skabe et helt nyt og tværvidenskabeligt grundlag for udforskningen af danske tekster fra middelalderen. Det gøres ved at etablere interaktive digitale udgaver af diplomer fra Skt. Clara Kloster i Roskilde, Danmarks største klosterarkiv med mere end 350 diplomer fra perioden 1253-1551.                                        

Evt. digital udgivelse af en kort tekst med henblik på publicering i MENOTAs tekstarkiv (menota.org).

Evt. katalogisering af håndskrifter i den Arnamagnæanske Håndskriftsamling til udgivelse på handrit.org.

 

Evt. produktion af formidlende artikler om emner relateret til nordiske middelalderhåndskrifter til publicering på haandskrift.ku.dk

 

Arbejdsopgaverne tilpasses praktikantens forkundskaber og interesser, samtidigt med at det tilstræbes at give et indblik i forskellige dele af det filologiske arbejde, herunder korrekturarbejde efter primærkilder, og af digital opmærkning/annotation samt andet redaktionelt arbejde i relation til igangværende udgivelser.

 

 

      Forlaget Multivers (2 pladser).

Manuskriptvurdering og -udvikling

Antagelses- og refusionsprocedurer

Fagfællebedømmelse (peer review)

Proces- og økonomistyring, kvalitetssikring

Forfattermøder

Fastlæggelse af bogens design, udstyr og forlagets indsats

Jura: forlagsaftaler og rettighedsklarering

Udgivelsesbudgettering, indhentning af tilbud

Fondsansøgninger

Manuskriptbearbejdelse: korrektur og faktatjek

Oversættelsesredaktion

Illustrationer: billedredaktion, billedtekster og billedplacering

Kvalitetssikring af figurer, grafer, tegninger og billeder

Udarbejdelse af kolofon, titelblade, indholdsfortegnelse, noter, registre, bibliografi, illustrationsliste

Opsætning af bøger i InDesign

Satskorrektur og tjek af rettelser

Udarbejdelse af omslag: design og tekster

Markedsføring: udgivelsesevent, ambassadører, annoncering, PR, Facebook, webshop.

                 

 

      Forlaget Gyldendal (2 pladser i redaktionen for skønlitteratur og kulturlitteratur).

Forefaldende redaktionelt arbejde, bl.a.:

manuskriptlæsning – danske og udenlandske

udarbejdelse af afslagsbrev

korrekturgennemgang – tjek af rettelser, delingsfejl etc.

tekstredaktion – gennemgang af oversættelse

billedredaktion – illustrationssøgning, rettighedsafklaring etc.

færdiggørelse af omslag – omslagstekster

deltagelse i ugentligt redaktionsmøde samt udvalgte forfattermøder

                  praktisk arbejde, bl.a. hjælp ved boglancering, bogmesser, oplæsningsarrangementer m.v.

 

      Museum Tusculanums Forlag (2 pladser).

                 Forefaldende redaktionelt arbejde, fx:

Korrekturlæsning af manuskripter inkl. faktatjek (kontrol af citater, bibliografiske referencer, titler, navne, årstal m.m.) og konsekvenstjek i.h.t. style sheet

Korrekturlæsning af satskorrekturer (kontrol af indholdsfortegnelse, klummetitler, noter, orddelinger, illustrationer, billedtekster, interne referencer, bibliografi, registre m.v.)

Udarbejdelse, redaktion og korrekturlæsning af registre (stikprøvekontrol, alfabetisering, persondata, årstal m.m.)

      Billedredaktion (rettighedsklarering, organisering, kvalitetskontrol af billedmateriale etc.)

Indledende manuskriptlæsning inkl. udarbejdelse af udtalelser

      Forefaldende marketings-, kommunikations- og kontorarbejde, fx:

      Deltagelse i udarbejdelse af bagsidetekster, tekster til hejmmeside/Facebook.

Forberedelse af og deltagelse i BogForum i BellaCenter 10.-12. november 2017 (invitationer, arrangementer, materiale, salg, m.v.)

Forberedelse af Frankfurt Book Fair 11.-15. oktober 2017 (udarbejdelse af materiale, fx til University of Chicago Press, pakning m.m.

Praktiske opgaver, bl.a. poståbning/sortering, arkivering, forsendelse, telefonpasning, udarbejdelse af referater, kopiering m.m.

      Produktions af e-bøger:

      Klarering af rettigheder til tekst og billeder

      Udarbejdelse af e-bøger (ocr-skanning, korrekturlæsning, opmærkning m.m.)

      Udarbejdelse af metadata til e-bøger og trykte bøger (keywords, resume m.v.)

                                                                                                                  

                                         

      Det Kongelige Bibliotek, Håndskriftsamlingen og de boghistoriske samlinger (2 pladser)

               Ordning af arkiver

               Katalogisering

               Tilføjelse af metadata m.m. til skannede breve i databasen Danmarks Breve

Deltagelse i kulturarrangementer, fx Kulturnatten

holdundervisning 2 x 2 timer i uge 36-39 + uge 49.
Hertil kommer virksomhedspraktik 160 timer.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 232,5
  • Holdundervisning
  • 20
  • Praktik
  • 160
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave- praktikrapport
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur