HDAK00637U DAN; Sociale medier i strategisk kommunikation

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Social media in strategic communication

Kursusindhold

Sociale medier spiller en stadig større og vigtigere rolle i organisationers strategiske kommunikation. Dette kursus fokuserer på spørgsmål som: Hvordan anvendes sociale medier i organisationers strategiske kommunikation? Hvilke muligheder og faldgruber findes? Hvordan har udviklingen i professionel brug af sociale medier været? Og hvordan kan en hensigtsmæssig strategi for professionel brug af sociale medier se ud – og hvorfor?

Kurset fokuserer således på organisationers anvendelse af sociale medier til opnåelse af strategiske mål for rutine-, kampagne- og krisekommunikation i en netværkskontekst – og på hvordan organisationer skaber hensigtsmæssige identiteter og relationer for sig selv, stakeholdere og omverdenen generelt.

Kurset introducerer til teori om sociale medier, til teori om strategisk brug af disse medier i en professionel kontekst samt til sociale mediers rolle i individers og organisationers identitets- og relationsskabelse.

De studerende skal også opnå kompetencer i at vurdere en professionel aktørs setup og brug af sociale medier i relation til formulerede strategiske mål og opnå kompetencer i at tilrettelægge strategi for en organisations hensigtsmæssige brug af sociale medier i rutine- kampagne- eller krisekontekst. Endvidere vil de studerende opnå kompetencer inden for rådgivning om hensigtsmæssig professionel interaktion på sociale medier

Målbeskrivelser

Eksaminanden kan

 • redegøre for og reflektere over sociale mediers rolle i en kommunikationsstrategisk kontekst baseret på dyb forskningsmæssig viden
 • redegøre for og reflektere over forskellige typer af fællesskabers betydning for sociale mediers rolle i individers og organisationers identitets- og relationsskabelse
 • identificere udviklingstræk og diskutere udviklingsmuligheder i strategisk brug af sociale medier.

 

DAN KA-2008

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​dansk_ka_2008_2008_2010_2011_2013_2013.pdf

 

DAN KA-2015

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​dansk_ka.pdf

Dette kursus består af forelæsninger og gruppeoplæg. Da faget i høj grad
bestræber sig på at sætte teori i relation til praksis, vil der være en række
individuelle og gruppebaserede øvelser i praktiske analyser, og der vil være gruppearbejde, hvor målet er at applicere teori på empiri og cases. Endvidere vil der være underviserstyret plenumrefleksion med henblik på afdækning af perspektiverne i
Der undervises mandage 9 - 16 uge 37, 38, 40, 41,44, 46,47,49 og mandage 12-15 uge 43
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 164,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 430,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Prøvebestemmelser
Prøveform: Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
• Fremmøde i min. 80 % af undervisningen.
• 2-5 bundne opgaver. De bundne opgaver kan have karakter af skriftlige afleveringer, mundtlige oplæg e.l., efter nærmere aftale med underviser. Der vil typisk blive stillet krav om, at mundtlige opgaver ledsages af et skriftligt produkt, fx i form af slides med noter. Det samlede omfang af skriftlige opgaver og skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver skal være minimum 15 normalsider. Underviseren oplyser ved undervisningens start, hvad omfanget (angivet i normalsider) på de enkelte opgaver skal være, således at portfoliens omfangskrav kan opfyldes.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Dansk.
Omfang: Portfolien består af 2-5 bundne opgaver, der i alt skal have et omfang på 15-20 normalsider, inklusive evt. indledning og afslutning jf. Særlige bestemmelser. Omfang og art af evt. bilag fastlægges af underviseren.
Hjælpemidler: Alle.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt, men de bundne opgaver, der udarbejdes i løbet af semestret, kan udarbejdes i grupper på maksimalt 5 studerende. Omfanget af de bundne opgaver kan variere afhængigt af antal studerende og opgavernes karakter. Endeligt omfang ved gruppearbejde fastsættes af underviseren.
Hvis de bundne opgaver udarbejdes i grupper i løbet af semestret, skal den studerende omarbejde og omskrive opgaverne til sin portfolio, så de overholder omfangskravene.
Syge- /omprøve og prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Fri hjemmeopgave og studierapport.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. Studierapporten indgår i bedømmelsen med 1/3.
Eksaminationssprog: Dansk.
Omfang: Den fri hjemmeopgave baserer sig på 2-5 skriftlige opgaver, der i alt skal have et omfang på 15-20 normalsider, inklusive evt. indledning af afslutning jf. Særlige bestemmelser. Studierapport: 5-8 normalsider. De to besvarelser afleveres samlet.
Hjælpemidler: Alle.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Særlige bestemmelser: De skriftlige opgaver og/eller skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver, der er afleveret som del af den aktive undervisningsdeltagelse, kan indgå i den fri hjemmeopgave, med eller uden indarbejdet feedback. Omfangskravene er de samme som ved den ordinære prøve.