HDAK00607U DAN; Identitet og diskurs

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Identity and Discourse

Kursusindhold

Hvordan burger vi sproget til at skabe os selv – og lægge afstand til de andre? Hvordan bruger man diskursanalyse i konkret kommunikation? Kan diskursanalyse fx bruges til at ændre spisevaner hos udsatte grupper? Hvad får man ud af at lave en diskursanalyse af en instagramprofil? Hvilke diskurser opleves som tillidsskabende – og af hvem? Hvordan bruger vi diskurser og narrativer til at forklare og ændre vores adfærd?

Det er spørgsmål som disse, du får lov at prøve kræfter med på dette kursus.

Diskursanalyse er en metode, der indlejrer sig i selve den konstruktionistiske verdensopfattelse: Sproget som (med)skaber af den diskursivt konstruerede sociale verden. Vi vil undersøge hvordan individet sprogligt og diskursivt konstruerer sig selv i mødet med omverdenen og hvordan konkrete kommunikative begivenheder bidrager til denne konstruktion.

Man bliver ikke dygtig til at anvende diskursanalyse, ved at læse om det. Kurset sigter derfor på lige dele teoretisk diskussion og praktisk diskursanalytisk arbejde.

Du vil i løbet af kurset blive introduceret til forskellige diskursanalytiske tilgange, bl.a. kritisk diskursnalyse (bl.a. Fairclough og Chouliaraki), diskursteori (Laclau og Mouffe, Bom) og diskurspsykologi (bl.a. Potter og Wetherell), samt til narrativteori, identitetsteori og -konstruktion (bl.a. Lacan, Foucault, Gergen, Giddens, Zimmerman, Hall,). Du vil få mulighed for at afprøve forskellige diskursanalytiske tilgange på en række analyseobjekter i form af tekster, interviews, kampagnematerialer, mødeoptagelser, billeder og konkrete objekter og derigennem få hands-on-experience med  diskurs- og identitetsanalyse.

Integreret i kurset er et fokus på den praktiske anvendelse af diskursanalysen (applied discouse analysis): Hvad gør man med den viden, man via analysen genererer? Hvordan anvender man den til fx at skabe nye kommunikative begivenheder? Der arbejdes med at opnå stærk integration af teori og praksis, og kurset sigter mod, at du vil kunne generere viden, der kan indgå i løsningen af konkrete virkelige samfundsmæssige, politikske eller personlige problemstillinger.

Grundbøger vil være:

Jørgensen og Philips: Diskursanalyse som teori og metode, Samfundslitteratur

Bom: Diskursanalytisk metode, Samfundslitteratur 2015

Tannen, Hamilton og Schiffrin (red): The handbook of discourse analysis, John Wiley & Sons 2015 (kan tilgås online på: http:/​/​onlinelibrary.wiley.com.ep.fjernadgang.kb.dk/​book/​10.1002/​9781118584194

 

Der vil derudover foreligge et kompendium ved kursusstart, og der vil blive henvist til elektroniske artikler og bøger i KB/Rex.

 

Kurset veksler mellem forelæsninger, studenteroplæg og gruppearbejde bestående af konkret, praktisk analysearbejde.
Der undervises fredage 9-15 i ugerne: 36,39,41,43,44,45,47,48,49
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur