HDAK00527U DAN; Identitet og relation i mundtlig kommunikation (Identitet og konversationsanalyse

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Identity and Relation in Oral Communication (Identity and Conversation Analysis)

Kursusindhold

Uanset om vi indgår i samtaler med vores familie, venner, chefen, kollegaen, togkonduktøren, forsikringsassurandøren, underviseren eller butiksassistenten i Matas, så er vi med til at skabe, fastholde og genskabe identiteter for os selv og andre. Vi gør det hver dag og kontinuerligt. Igennem bare én dag gennemspiller vi mange forskellige identiteter, og vi gør det som oftest uden at være bevidste om det. Identiteter som fx “studerende”, “flypassager” eller  “kommunikationsmedarbejder” er med til at danne rammen for den måde en samtale forløber og udvikler sig på, og identiteter som "gavmild", "hjælpsom", "kritisk", "højtråbende" eller "nærtagende" er også med til at forme det, der foregår, og påvirke andre deltageres bidrag til interaktionen. Identitetsarbejdet bidrager i høj grad til vores måde at skabe mening og fælles forståelse i samtalen, og det påvirker de relationer vi skaber til andre mennesker. Nogle gange ender en samtale i, at man ikke opnår fælles forståelse eller at samtalen slet ikke giver mening, og når det sker kan det ofte kædes sammen med, at man går “fejl” af hinanden i forhold til hvilke identiteter, vi sætter i spil i samtalen. Andre gange ender man med at blive opfattet på en måde, der slet ikke matcher, hvordan man ser sig selv. Hvordan kan det gå til? Det kan man udforske ved at zoome ind på samtalens byggesten.

Dette kursus handler om hvordan vi skaber identiteter for os selv og andre gennem den måde, vi indgår i samtaler på i såvel professionelle og private kontekster. Omdrejningspunktet for dette kursus om at studere identitet i interaktion tager afsæt i konversationsanalysen (conversation analysis, CA). Vi vil sammen kigge på en bred vifte af autentiske videooptagelser af samtaler, og man vil få nye redskaber til at kunne analysere og forstå identitet og se med nye øjne på ens egen og andres konstruktion af identitet.  

Kurset indledes med en kort introduktion til de grundlæggende konversationsanalytiske begreber, så vi derefter kan bruge dem til at dykke ned i deres betydning for identitetskonstruktion i interaktion. I løbet af semestret beskæftiger vi os med særlige nedslagspunkter og deres betydning for skabelse af identiteter og relationer: historiefortælling, forklaringer, forslag, brug af sociale kategorier, referencer til personer, steder og procedurer mm. Da samtaledeltagere konstruerer mening og identitet på mange måder kommer vi fx også til at beskæftige os med betydningen af intonation, latter, gestik, mimik, kropsholdning, håndtering af objekter, ageren i det fysiske rum og interaktion medieret af kommunikationsteknologi.

Analyserne kan fx afføde drøftelser af hvordan man 'gør at være en god medarbejder', hvordan man skaber autoritet i samtaler (fx som kompetent professionel), hvordan tillid skabes i relationer (private såvel som professionelle), hvordan man undervejs i interaktionen forhandler, hvem der har vidensretten eller autoriteten til at sige og gøre hvad, på hvilke niveauer man kan se deltagerne samarbejde og meget andet spændende. Kurset bidrager til den kompetente humanists analytiske og sociale færdigheder og vil være relevant for alle, der ønsker at forstå de underliggende mekanismer og mønstre for social interaktion bedre. Hvordan vi konstruerer identiteter ad-hoc er relevant for alle jobsammenhænge, hvor man er afhængig af at skabe, fastholde, forbedre og genskabe gode relationer til såvel overordnede som andre samarbejdspartnere. At forstå identitetskonstruktion og social interaktion er et strategisk styringsredskab til at forstå sig selv og sin omverden bedre. Kurset er også yderst relevant som supplement til andre kurser, der klæder den studerende på til at varetage jobs inden for fx social- og sundhedsområdet, hvor terapi, konsultation og rådgivning er involveret.

   

Kurset er baseret på læsning af originaltekster, klassikere såvel som state-of-the-art forskning, samt på analyser af videodata fra autentisk interaktion. Undervejs i forløbet henvises løbende til supplerende litteratur for studerende, der ønsker at arbejde sig dybere ind i nogle af de temaer og vinkler, der præsenteres i kursusforløbet. Bogen 'Samtaleanalyse' af Mie Femø Nielsen og Søren Beck Nielsen forventes læst inden første undervisningsgang, da kun denne dag bliver brugt på at introducere til selve analysemetoden. Et kompendium vil desuden ligge klart i kompendiesalget, og der vil være links til artikler på kb.dk.

Kurset er baseret på aktiv studentermedvirken i form af oplæg og arbejde med data undervejs. Hver undervisningsgang har studiekredsformat med oplæg, drøftelser og fælles analysearbejde i små datasessions. Da selve transskriptionen af data udgør en væsentlig del af en CA-analyse, skal den studerendes analysemateriale ved eksamen bestå af data, som han/hun selv har transskriberet. Data kan være fra et projekt, som underviser tilbyder interesserede studerende til at deltage i (fx om hvordan man viser og skaber tillid i internationale professionelle relationer). Det kan også være fra data, man selv indsamler, f.eks. et uddrag af en hverdagssamtale, et møde eller en snak ved kaffemaskinen på jobbet
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 146,5
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
BA-TV og KA 2015: Fri mundtlig sagsfremstilling med materiale

KA 2008: Fri mundtlig prøve med synopsis.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
BA-TV: Intern censur
KA2008, KA2015: Ekstern censur