HDAK00218U DAN; Sted, identitet og sproglig variation

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Place, identity and variation in language

Kursusindhold

Hvorfor taler vi forskelligt? – Hvorfor udvikler sprog sig? – Og hvordan påvirker sprogbrug vores identitet?

 

Kurset giver en indføring i den del af sociolingvistikken, der forsøger at svare på disse spørgsmål.  Vi betragter i kurset sprog som dynamisk og foranderligt, og vi vil især beskæftige os med sprogets rolle for sprogbrugerens identitet og sociale og kulturelle tilhørsforhold.

 

Kurset vil introducere til sociolingvistiske teorier om sprogforandring og -variation i forhold til mobilitet, køn, alder, socialklasse, gruppetilhørsforhold og sprogkontakt. Vi vil se nærmere på de kontaktsituationer hvor sprogbrugeres egetsprog (idiolekt) eller gruppesprog (fx sociolekt eller dialekt) møder et majoritetssprog, fx en standardnorm eller et nationalsprog.

 

Andre spørgsmål, som kurset vil give forudsætninger for at svare på, er:

 • Hvordan finder sprogudvikling sted i sprogsamfund med nationale såvel som lokale normer, som det moderne danske, sammenlignet med sprogsamfund uden nationale normer (dansk talt i udlandet)?

 • Hvorfor opstår der nye dialekter, og hvad afgør, om de bliver etableret?

 • Hvad betyder social og geografisk mobilitet for sprogbrug og sproglig identitet?

   

Udgangspunktet for kurset er dansk talesprog i dets mange varieteter: dialekter, sociolekter og storbysprog i Danmark og dansk i Sydslesvig, Argentina, Nordamerika og på Færøerne. I undervisningen vil der blive inddraget data fra igangværende forskningsprojekter, men der vil også være mulighed for at indsamle egne data. Kurset vil introducere til forskellige kvantitative og kvalitative metoder.

 

Der lægges i undervisningen stor vægt på aktiv deltagelse, og der vil være fokus på at opøve de studerendes færdigheder i skriftlige og mundtlige fremlæggelser, fx gennem skriveøvelser og øvelser i populær formidling og akademisk afrapportering. Øvelserne vil lede frem mod den fri skriftlige hjemmeopgave, der afslutter kurset.

 

Forudsætningen for at følge kurset er nysgerrighed over for sproglige fænomener i deres sociale sammenhæng, interesse for at udvikle sine metodiske og praktiske akademiske færdigheder samt viden om fonetik, grammatik eller pragmatik på et niveau der svarer til grunduddannelsen på dansk. 

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Eksaminanden kan:

 • Afgrænse, analysere og præsentere et selvvalgt emne inden for socialt eller stedsligt betinget sproglig variation og diskutere de teoretiske eller analytiske forudsætninger herfor.

 • Indsamle eller udvælge relevante data for analysen af en bestemt sproglig eller sociolingvistisk problemstilling, vælge en passende metode til dets afklaring og redegøre fagligt reflekteret for de valg der er truffet.

 • Formidle sin erhvervede viden om socialt eller stedsligt betinget sproglig variation på en klar måde både skriftligt og mundtligt.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger:

 • Kandidatuddannelser: 2015-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen
 • BA-tilvalg: 2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg)

 

Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave