HDAK00208U DAN; Kriminallingvistik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Forensic Linguistics

Kursusindhold

Retslingvistik er et felt under den anvendte lingvistik som beskæftiger sig med forholdet mellem (overtrædelser af) loven og sprog. I dette kursus er hovedfokus på den del der indgår i efterforskningsarbejde. Vi tager udgangspunkt i hvordan sproglige ytringer i sig selv kan udgøre kriminellehandlinger (language crimes), fx i form af trusler, afspresning eller mened. Sprogligt bevismateriale kan anvendes direkte i efterforskning til sproglig profilering af gerningspersonens demografiske baggrund, og med adgang til en mistænkts tekster til ophavsanalyse (authorship analysis) hvor man sammenligner teksternes sproglige mønstre til brug for en vurdering af hvorvidt de kan være skrevet af samme person. I tilfælde af lydlige data kan auditiv og akustisk analyse ligeledes anvendes til at sammenligne en lydoptagelse der indgår i en kriminalsag med optagelser af mistænktes stemme. I forlængelse heraf skal vi kaste et kritisk blik på brugen af såkaldte voice line ups. Politiets afhøringer udgør et centralt element i enhver efterforskning, og vi ser nærmere på de kendteste metoder samt de problemstillinger der er forbundet med tekstliggørelsen (entextualisation) af afhøringer i form af politirapporter. Endelig vil vi beskæftige os med emner fra den forebyggende indsats (trusselsvurderinger) og med retssalsinteraktion. Som en løbende del af kurset vil deltagerne afrapportere deres oplevelse af en selvvalgt dansk retssag for resten af holdet.

 

Metodisk ligger hovedvægten på kvalitative analyser af data, men vi supplerer med simple, kvantitative metoder hvor det er relevant.

 

Det forventes, at deltagerne har forudsætninger svarende til gennemført Sprog 2 og Sprog 3, dvs. et bredt kendskab til dansk grammatik og til semantik, pragmatik og gængse sprogteorier.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Eksaminanden kan:

 • Demonstrere overblik over feltet retslingvistik og dets historie og relation til tilgrænsende fagområder.
 • Forholde sig kritisk og reflekteret til feltets teori og metode.
 • Afgrænse, analysere og præsentere et selvvalgt emne inden for retslingvistikken og diskutere de teoretiske og analytiske forudsætninger herfor.
 • Indsamle og dokumentere relevante data for analysen af en retslingvistisk problemstilling, vælge en passende metode til dets afklaring og redegøre fagligt reflekteret for de valg der er truffet.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

 • Kandidatuddannelser: 2015-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen
 • BA-tilvalg: 2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg)

 

Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​


Kurset kan læses under følgende studieordninger på Lingvistik:

 • Kandidatuddannelser: 2017-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​lingvistik/​

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave