HDAK00178U DAN; Mønsterbrydning som tema i litteraturen – fra Jens Baggesen til Yahya Hassan

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Upward Mobility as a Theme in Literature – From Jens Baggesen to Yahya Hassan

Kursusindhold

I 1700-tallets Europa begyndte det fremspirende moderne samfund baseret på princippet om ’naturretten’ at give det enkelte individ nogle nye muligheder for social opstigning. Groft sagt hed det nu ikke længere: Skomager bliv ved din læst, men: Hvad enten du er født af en skomager, en kornskriver, en sadelmager eller en smed, har du ret til selv at vælge din levevej. Hvis du vel at mærke er villig til at yde et stykke arbejde for det. Dette, at man blev bedømt efter sine præstationer og ikke efter, hvad man hed og hvor man kom fra, var med til at give den enkelte nogle helt nye handlemuligheder – om end friheden i første omgang også havde nogle reelle begrænsninger, bl.a. i forhold til køn. Senere er den sociale mobilitet dog gradvist blevet udvidet til at omfatte flere og flere befolkningsgrupper.  Men opbruddet fra faste traditioner, normer og sammenhænge skabte ikke kun flere bevægelsesmuligheder for den enkelte; det skabte også en ny angst og eksistentiel usikkerhed om egen identitet og eget ståsted. På kurset skal vi se på, hvordan en række danske forfattere, der selv har mønsterbryderbaggrund, forholder sig til denne dobbelthed af frihed/mulighed og angst/rodløshed, som den sociale mobilitet udløser. Vi skal gøre det ved at studere værker, hvor forfatterne selv har tematiseret mønsterbrydningen og dens eksistentielle såvel som sociale – men også sproglige! – udfordringer. Formålet er både at få et dybere indblik i et af grundprincipperne i det moderne, vestlige samfund, nemlig det enkelte individs ukrænkelige frihedsrettigheder, og at blive klogere på, hvilke udfordringer, der kan ligge i for den enkelte at blive rykket ud af sin oprindelige livssammenhæng; noget litteraturen netop er eminent god til at give indsigt i. Vi starter med den mest berømte mønsterbryder i dansk 1700-talslittertur: Jens Baggesen. Derefter bevæger vi os op gennem 1800-tallet med stop hos H.C. Andersen og Johanne Luise Heiberg. Endelig skal vi fra det 20. og 21. århundrede læse Tove Ditlevsen, Hans-Jørgen Nielsen, Helle Helle og Yahya Hassan. Ud over skønlitterære tekster af disse forfattere skal vi dels læse filosofisk litteratur fra oplysningstiden, som var med til at italesætte individet som frit og myndigt, dels nyere sociologisk og psykologisk teori om mønsterbrydning.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Eksaminanden kan:

 • redegøre for og selvstændigt diskutere henholdsvis individbaserede og strukturbaserede teorier om mønsterbrydning samt kombinationen heraf. Eksaminanden kan ligeledes redegøre for og selvstændigt diskutere henholdsvis en positiv og en negativ tilgang til mønsterbrydningsproblematikken. Eksaminanden kan endvidere redegøre for og selvstændigt diskutere de idehistoriske, socialhistoriske og psykologisk-eksistentielle forudsætninger for vellykket mønsterbrydning.

 

 • med afsæt i den teoretiske redegørelse og diskussion fortolke mønsterbrydningstemaet på indholds-/​handlingsniveau i en eller flere selvstændigt udvalgte skønlitterære værker fra dansk/nordisk litteratur mellem 1800 og 2018. Eksaminanden kan ligeledes med brug af litteratur- og sproganalytiske grundbegreber analysere, hvorledes mønsterbrydningstemaet sætter sig spor på det æstetisk-formelle og sproglige plan i den eller de litterære tekster.

 

 • perspektivere resultaterne af undersøgelsen til den bredere samfundsmæssige diskussion af mønsterbrydning i Danmark i nutiden.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger:

 • Kandidatuddannelser: 2015-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen
 • BA-tilvalg: 2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg)

 

Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur