HDAK00158U DAN; Litteraturkritik: Litteraturen i praksis

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Literary Criticism / Literature in Society

Kursusindhold

Kurset fokuserer på studiet af litteraturen i dens møde med læserne, sådan som dette møde skete og sker, ikke kun i studerekammeret og i akademisk forskning og universitetsundervisning, men også i hele undervisningssystemet samt i medieverdenen, dvs. dels i dagspresse, tv og radio, dels på internettet og i de sociale medier. Fagelementet ”Litteraturen i praksis” integrerer i sin generelle ramme litteraturkritik, forlagsvirksomhed, herunder nyudgivelse af klassikere, forfatternes arbejdsprocesser, litteratur- og kulturformidling samt receptionsæstetik og litteraturdidaktik, men har som sit fokus altid forholdet mellem litteratur og omverden, mellem tekst og kontekst, altså litteraturen i praksis, som socialt og kulturelt fænomen

Kurset vil i foråret 2018 sætte særligt fokus på litteraturkritikken i alle dens former og mediemæssige forgreninger, især på den løbende dagbladskritik. Vi lægger således hovedvægten på den aktuelle bogsæson og undersøger de måder, hvorpå den nye litteratur lanceres, modtages, vurderes og formidles. Det litteraturkritiske fokus betyder, at vi vil interessere os for forskellige typer kritik og variationen i kritiske strategier, i den trykte presse, i tidsskrifter og i radio/tv, men også i fora på nettet. Den traditionelle autoritative smagsdommer er blevet en truet art, men vi ser samtidig også nye kritiske positioner og alternative kritiske formater tegne sig. Desuden antager litteraturformidling i dag ofte nye former, der dels bringer læserne tæt på forfatterne, dels fører læserne sammen og lader dem afprøve rollen som kritiker og formidler.

Kursets opmærksomhed på bogsæsonen indebærer inddragelse af aktuel anmelderpraksis, medvirken af mindst én anmelder samt praktiske øvelser, hvor de studerende selv øver sig i at skrive litterær kritik. De praktiske øvelser skal mærkbart forbedre de studerendes evne til argumenterende vurdering og karakteriserende præsentation af ny og ældre litteratur såvel skriftligt som mundtligt, og de skal hele tiden søge at forholde sig reflekterende og åbent problematiserende til egen og andres formidlingspraksis. En ekskursion vil føre holdet til en dagbladsredaktion med henblik på at få et opdateret billede af kortkritikkens konkrete betingelser.

Kursets fokus lægger op til inddragelse af så forskellige vidensområder som kritikteori, hermeneutisk teori, æstetikteori og oversættelsesteori, herunder mere specifikt teori om den litterære oversættelse af prosa og poesi, samt oversættelsesanalyse og almen litteratursociologi.

Hvad det sidstnævnte angår, tilbyder kurset de studerende konkret og nyttig opdateret viden om det litterære kredsløb, herunder forlag og fremstilling, redaktørernes rolle, litteraturens brug, samt distributionen gennem f.eks. biblioteker og andre organer til omsætning af ’kulturel kapital’, beskrevet ud fra bl.a. Pierre Bourdieu.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Eksaminanden kan:

 • Demonstrere viden om litterær vurderingsteori og om den litterære doms typer og grundproblemer.
 • Redegøre for den litterære kritiks historie set i lyset af etableringen og udviklingen af den litterære institution.
 • Redegøre for den litterære kritiks forskellige typer og variationen i kritiske strategier, i den trykte presse, i tidsskrifter og i radio/tv, men også i fora på nettet.
 • Demonstrere opdateret viden om det det litterære kredsløb, herunder forlag og fremstilling, redaktørernes rolle, litteraturens brug, samt distributionen gennem f.eks. biblioteker og andre organer til omsætning af ’kulturel kapital’.
 • Demonstrere overblik over centrale aspekter af litteratur som socialt og kulturelt fænomen set i lyset af litteratursociologi og receptionsæstetik.
 • Demonstrere relevant orientering i teoridannelser af betydning for beskrivelsen af litterær kritik såsom hermeneutisk teori, æstetikteori og oversættelsesteori (herunder mere specifikt teori om den litterære oversættelse af prosa og poesi).
 • Demonstrere egen færdighed i at skrive litterær kritik i form af såvel karakteriserende præsentation som argumenterende vurdering af især ny, men også og ældre litteratur, f.eks. klassikerudgaver og klassikeroversættelser.
 • Demonstrere evne til at reflektere over egen og andres litteraturkritiske praksis.
 • Afgrænse, præsentere og diskutere et selvvalgt, herunder gerne selvproduceret materiale til aktuel eller historisk belysning af vitale litteraturkritiske problemstillinger i teoretisk og principielt perspektiv.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger:

 • Kandidatuddannelser: 2015-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen
 • BA-tilvalg: 2015-ordningen (enkeltstående BA-tilvalg)

 

Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning med øvelser, oplæg og anden form for aktiv inddragelse af de studerende. Forelæsningsformen vil også blive anvendt. Der vil i tilknytning til kurset blive arrangeret en ekskursion eller to. Gæstelærere vil medvirke ved mindst to kursusgange.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Fri mundtlig prøve med materiale
Censurform
Ekstern censur