HDAK00148U DAN; Forretningsforståelse for humanister

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Understanding Business Processes

Kursusindhold

Det er kursets formål at bibringe de humanistiske studerende en økonomifagligt funderet forståelse af virksomheders aktiviteter, forretningsprocesser, spilleregler, styring og resultatdannelse. Dette sker gennem en introduktion til en række forretningsrelaterede begreber og tankegange. At faget ligger på det humanistiske fakultet betyder, at det kan målrettes de kompetencer, som humaniorastuderende kommer med fra deres grunduddannelse. Der forudsættes derimod ikke matematiske og fagøkonomiske kompetencer. Uanset karriereperspektiv vil deltagerne få styrket deres grundlag for at nyttiggøre deres humanistiske faglighed i en verden præget af økonomisk tænkning og forretningsmæssige dispositioner. Blandt de temaer, der ventes taget op, er globalisering, fusioner, regnskabsforståelse, udbud og efterspørgsel, prisdannelse, strategi, branding, o.m.a. Arbejdsformen vil være en vekslen mellem hele workshopdage, hvor underviseren fungerer som teorifremlægger, kommentator, ordstyrer etc. og to-ugers arbejdsperioder, hvor de studerende i skiftende konstellationer arbejder med opgaver, analyser af praktisk materiale, forberedelse af teorioplæg og andre aktiviteter til workshopdagene.

 

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Eksaminanden kan:

 • Præsentere og diskutere den eller de væsentligste problemstillinger inden for det valgte faglige område på en klar og nuanceret måde og med brug af områdets begreber.
 • Redegøre for det faglige områdes teorier og metoder og diskutere begge dele selvstændigt
 • Anvende det faglige områdes analytiske værktøjer på relevant materiale.
 • Dokumentere overblik over og viden om det faglige område i dettes relevante historiske dimension.
 • Indplacere væsentlige problemstillinger i en relevant teoretisk og historisk sammenhæng.

 

I den afsluttende opgave er den analytiske forståelse af en virksomheds regnskab den vigtigste problemstilling. Behandlingen af denne suppleres med mindst én anden væsentlig problemstilling, dvs. ét af de øvrige hovedtemaer, kurset behandler (virksomhedens værdiskabelse, markedsformer, legitimitet og offentlig regulering, globalisering og strategi). Opgaven skal redegøre for teori, forståelsesrammer og modeller inden for de hovedtemaer, den studerende har valgt at behandle. Kernen i opgaven skal være en - eller flere - virksomheders konkrete årsrapporter analyseret med de økonomiske redskaber, kurset introducerer. Resultaterne af regnskabsanalysen og andre analytiske tilgange skal demonstreres forstået i en aktuel virksomhedsmæssig og/eller samfundsmæssig kontekst.


Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger:

 • Kandidatuddannelser: 2015-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen
   

Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

7 workshops og intensive arbejdsperioder omkring temaerne. I arbejdsperioderne indgår:
- teoriintroduktioner
- selvstudium af teoritekster
- fælles arbejde med materiale om og fra virksomheder
- studenterpræsentationer af teoribaserede analyser
- kritisk diskussion af analyser, teorier og nøglebegreber
- opsamlinger og overblik.
 • Kategori
 • Timer
 • Seminar
 • 412,5
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave