HDAK00138U DAN; Metodekursus for kommunikation og medier

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Methods for Communication and Media

Kursusindhold

Hvad vil du vide, hvordan vil du finde ud af det, og hvordan ved du, om du har fundet ud af det? Disse spørgsmål udgør essensen af enhver metodediskussion, og vil være omdrejningspunkt for dette kursus. Metode er vigtigt for alle, og særligt for de, der ønsker at kunne beskrive situationer og fænomener på systematisk, videnskabelig måde, og som gerne vil have skærpet deres kritiske sans, når de bliver præsenteret for andres undersøgelser. Dette kursus fokuserer på metoder anvendt på humanistiske fag, og henvender sig særligt til studerende inden for kommunikation og medier. Kurset introducerer til både kvalitative og kvantitative metoder, dog med særlig vægt på kvalitativ metode, og har både fokus på dataindsamlingsmetoder og dataanalysemetoder.

Kurset henvender sig til studerende, der gerne vil lære at planlægge og gennemføre undersøgelser, både de, der vil indgå i et fælles arbejde om en større case, og de, som ønsker at lave deres egne undersøgelser, fx i forbindelse med specialeskrivning. Kurset behandler hele undersøgelsesprocessen fra formulering af forskningsspørgsmål, valg af dataindsamlingsmetode(r), tilrettelæggelse af undersøgelse(r), indsamling af data til analyse af data.

Kurset bliver en blanding af metodeteori og hands-on øvelser, der giver erfaringer med at anvende metoderne i praksis. I løbet af kurset skal vi arbejde med flg. dataindsamlingsmetoder: observationsstudier/shadowing, artefaktbaserede spørgemetoder, contextual inquiry, interview, fokusgruppeinterview, videoetnografi, spørgeskemaundersøgelser, tv-meter og big data.

På alle kursusdagene, inklusive første undervisningsgang, introduceres til en eller flere metoder, og der afvikles praktiske øvelser inden for de pågældende metoder. Alle oplæg forestås af underviserne. De studerende forventes at lægge en indsats i dels at læse pensum og dels at arbejde med selvstændige undersøgelser på og mellem seminardagene.

Semesteroversigt oploades på circd.ku.dk/resources.

Målbeskrivelser

Faglige mål:
Den studerende skal:

 • Have indgående teoretisk kendskab til forskellige dataindsamlingsmetoder og kunne reflektere over og diskutere de fordele og ulemper, der er knyttet til de forskellige metoder.
 • Formulere et eller flere forskningsspørgsmål og kunne sammensætte et hensigtsmæssigt undersøgelsesdesign, som kan give svar på disse spørgsmål.
 • Reflektere og argumentere for metodevalg – både i forhold til forskningsspørgsmål og metodetriangulering, men også i relation til begreber som generaliserbarhed, validitet og reliabilitet. Dette sker ved at koble metodeteori med egen undersøgelse.
 • Erhverve sig erfaring med faktisk indsamling af data.
 • Have viden om og erfaring med at kode og kategorisere data med stor systematik.
 • Have kendskab til forskellige analysemetoder


Eksamen
Består i at vise, at I kan leve op til disse krav. Det gør I ved at opfylde følgende mål:

 • Designe og gennemføre en undersøgelse, som består af 4-5 delundersøgelser,
 • Overalt at koble metodeteori med egne undersøgelser,
 • Kode og kategorisere data, samt
 • Reflektere over relevansen af de valgte analysemetoder og
 • Kvaliteten af de fundne resultater i lyset af formålet med undersøgelsen.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

 • Kandidatuddannelser: 2015-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Kurset består af 7 seminardage à 6 lektioner.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 160,5
 • Holdundervisning
 • 42
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
Fremmøde i min. 80 % af undervisningen.
2-5 bundne opgaver. De bundne opgaver kan have karakter af skriftlige afleveringer, mundtlige oplæg e.l., efter nærmere aftale med underviser. Der vil typisk blive stillet krav om, at mundtlige opgaver ledsages af et skriftligt produkt, fx i form af slides med noter. Det samlede omfang af skriftlige opgaver og skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver skal være minimum 15 normalsider. Underviseren oplyser ved undervisningens start, hvad omfanget (angivet i normalsider) på de enkelte opgaver skal være, således at portfoliens omfangskrav kan opfyldes.

Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Omfang ved 2 eksaminander: 2-5 bundne opgaver, der i alt skal have et omfang på 23-30 normalsider, ved 3 eksaminander: 2-5 bundne opgaver, der i alt skal have et omfang på 30-40 normalsider, ved 4 eksaminander: 2-5 bundne opgaver, der i alt skal have et samlet omfang på 38-50 normalsider, ved 5 eksaminander: 2-5 bundne opgaver, der i alt skal have et samlet omfang på 45-60 normalsider. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der kan identificeres og bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur