HDAK00128U DAN; AFLYST Udvikling og design af kommunikationsløsninger

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Development and design of communication solutions

Kursusindhold

Hvordan laver du skræddersyede kommunikationsløsninger, der retter sig mod chefens, kundens eller brugernes reelle behov? Dette kursus har fokus på at lære den studerende, hvordan man kan designe kommunikative løsninger, der hjælper virksomheder, institutioner, organisationer, bevægelser, partier eller individer med at løse deres udfordringer ved hjælp af kommunikationsløsninger. Løsning af problemer kræver, at man forstår problemet/situationen, og må derfor bygge på empiri og analyse. Data til kurset er indsamlet af studerende på kurset Metodekursus for kommunikation og medier, der kører i februar og marts. Studerende der har gennemført dette metodekursus har fortrinsret til en plads på kurset Udvikling og design af kommunikationsløsninger. Den studerende vil på baggrund af det indsamlede datamateriale skulle udvikle og designe kommunikative løsninger, der skal præsenteres for rekvirenten. Underviserne er i færd med at lande en fælles case, hvor en rekvirent udkrystalliserer et problemkompleks, som de ønsker hjælp til. Kurset introducerer blandt andet til kreative problemløsningsmetoder, service design thinking, innovationsmodeller som fx participatory innovation og co-creation, projektledelsesværktøjer, samt klassiske og nyere redskaber indenfor for kommunikation og procesdesign (fx kampagner, målgruppeanalyser, strategilægning og design af ønskværdig adfærd gennem fx nudging eller gamification-elementer). Ved at arbejde med forskellige typer analyser af data, hjælpes den studerende til at forstå målgruppens behov, tænke innovativt omkring problemløsning og udvikle løsninger, der matcher målgruppens/rekvirentens behov. For at blive gearet til et efterfølgende arbejdsliv, hvor man i høj grad arbejder i teams, vil den studerende derfor også lære at arbejde effektivt i innovative teams.   

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Kandidatuddannelser:

2015-ordningen

2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Kurset består af 7 seminardage à 6 lektioner, og ligger fast på hele tirsdage i april og maj. Designkurset er tilrettelagt, så man kan bygge videre på sit arbejde i metodekurset, der afvikles i februar og marts. Studerende, der er tilmeldt metodekurset, har fortrinsret til designkurset.
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 146
  • Holdundervisning
  • 56
  • Undervisningsforberedelse
  • 210
  • I alt
  • 412
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
Fremmøde i min. 80 % af undervisningen.
2-5 bundne opgaver. De bundne opgaver kan have karakter af skriftlige afleveringer, mundtlige oplæg e.l., efter nærmere aftale med underviser. Der vil typisk blive stillet krav om, at mundtlige opgaver ledsages af et skriftligt produkt, fx i form af slides med noter. Det samlede omfang af skriftlige opgaver og skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver skal være minimum 15 sider. Underviseren oplyser ved undervisningens start, hvad omfanget (angivet i normalsider) på de enkelte opgaver skal være, således at portfoliens omfangskrav kan opfyldes.

Syge- /omprøve og prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse:
Prøveform: Fri hjemmeopgave og studierapport.
Syge-/omprøve: Samme som netop ovenfor.

Prøveform på KA-2008 er endnu ikke bestemt.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur