HDAK00058U DAN; Procesledelse og interaktion

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Proces Facilitation

Kursusindhold

Kurset behandler en række vigtige aspekter i forbindelse med ledelse af processer, herunder innovative processer, både i forhold til rammer og interaktionel dynamik, da innovationsledelse både handler om iscenesættelse af de forskellige faser og om italesættelse af de forskellige identiteter, så at de indgår i produktive processer. Formålet med undervisningsforløbet er at gøre kommende facilitatorer, proceskonsulenter, projektledere, teamledere og HR-konsulenter i stand til at gennemføre processer, der fremmer de erklærede mål med processen, fx opslutning, forandring eller innovation.

Som et led heri identificeres faktorer, der kan være hæmmende herfor.

Kurset lægger op til at drøfte en række spørgsmål:

Hvordan sætter man de nødvendige rammer for den innovative proces, når den samtidig skal give rum til nye tanker og bryde med kendt viden?

Hvordan agerer proceslederen mest hensigtsmæssigt i forhold til at skabe mening for deltagerne i en forandringsproces, der til tider vil stride mod den kultur, de er et produkt af?

Hvordan sætter og dyrker man det bedste hold med hensyn til profiler, relationer, dialog og indbyrdes positionering?

Hvordan skaber man som procesleder flow og empowerment i processen?

Hvordan påvirker innovationsprocesser organisationen?

Hvilke organisationsformer fremmer innovationskraften i en organisation?

Hvilke kulturelle og sociale felter i organisationen har innovationsprocessen indflydelse på, og

hvordan påvirker det organisationens identitet?

Med afsæt i teorier fra socialpsykologi, sociologi, dramaturgi, organisationsteori, ethnometodologi, pædagogik og sprogpsykologi vil faget belyse/perspektivere ovenstående temaer.

Målbeskrivelser

Faglige mål:
Eksaminanden kan:

 • Redegøre for udvalgte nøgletemaers begreber og modeller.
 • Vise i en praktisk situation, hvordan velvalgte teoretiske positioner og modeller kan bringes i anvendelse over for problemstillinger vedrørende procesledelse og herigennem bidrage til at udvide forståelsen af situationen og dens handlingsmuligheder.
 • Give forslag til ledelse af konkret proces.

 

Studieordning
Kurset kan læses under følgende studieordninger på Dansk:

 • Kandidatuddannelser: 2015-ordningen
 • Kandidatuddannelser: 2008-ordningen
 • BA-tilvalg: Innovation i interaktion 2008-ordningen
 • BA-tilvalg: Medarbejderkommunikation 2008-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:
http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 146,5
 • Holdundervisning
 • 56
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Portfolio
Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse

Prøveform: Portfolioprøve under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Aktiv undervisningsdeltagelse består af:
• Fremmøde i min. 80 % af undervisningen.
• 2-5 bundne opgaver. De bundne opgaver kan have karakter af skriftlige afleveringer, mundtlige oplæg e.l., efter nærmere aftale med underviser. Der vil typisk blive stillet krav om, at mundtlige opgaver ledsages af et skriftligt produkt, fx i form af slides med noter. Det samlede omfang af skriftlige opgaver og skriftlige produkter i tilknytning til mundtlige opgaver skal være minimum 15 normalsider. Underviseren oplyser ved undervisningens start, hvad omfanget (angivet i normalsider) på de enkelte opgaver skal være, således at portfoliens omfangskrav kan opfyldes.
Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren.
Eksaminationssprog: Dansk.
Omfang: Portfolien består af 2-5 bundne opgaver, der i alt skal have et omfang på 15-20 normalsider, inklusive evt. indledning og afslutning jf. Særlige bestemmelser. Omfang og art af evt. bilag fastlægges af underviseren.
Hjælpemidler: Alle.

Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 5 studerende) med individuel bedømmelse. Omfang ved 2 eksaminander: 2-5 bundne opgaver, der i alt skal have et omfang på 23-30 normalsider, ved 3 eksaminander: 2-5 bundne opgaver, der i alt skal have et omfang på 30-40 normalsider, ved 4 eksaminander: 2-5 bundne opgaver, der i alt skal have et omfang på 38-50 normalsider, ved 5 eksaminander: 2-5 bundne opgaver, der i alt skal have et omfang på 45-60 normalsider. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt deltagers bidrag være en afrundet helhed, der kan identificeres og bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur