HDAB00038U DAN; V3: Uroman, fuglekor og onkelagtige tekster. Selviscenesættende, sære genremærkater i ny dansk litteratur.

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Unnovel, Choir of Birds and Avuncular Texts. Self-promotional, Odd Genre Labels in Contemporary Danish Literature.

Kursusindhold

Kurset koncentrerer sig om begrebet genresignatur, som dækker over kreative genremærkater, der bryder med etablerede kategorier og dermed postulerer en genremæssig særposition. Der er fx tale om genresignatur, når Svend Åge Madsen med ca. halvtreds års mellemrum udgiver hhv. en ’uroman’ og en ’mikroman’, når Lars Skinnebach genrebestemmer et værk som ’genrer’, og når Pia Juul kalder sin seneste bog Avuncular for ’onkelagtige tekster’.

 

Kursets genstandsfelt er en række litterære værker fra 00’erne og 10’erne (med et par enkelte historiske afstikkere), hvor genresignaturen har været et udbredt fænomen. Der er tale om formeksperimenterende værker, som (i hvert fald i egen selvforståelse) udfordrer de etablerede former. I analysen af værkerne skal vi undersøge, hvordan genresignaturen som retorisk greb er betydningsdannende på flere planer:


 

 • Hvordan forholder værket sig til de etablerede genrer i forsøget på at skabe sin egen genreidentitet? Er der tale om en negerende og nedbrydende eller snarere en udvidende og udforskende tilgang til genrebegrebet?
   

 • Hvilken forventningshorisont er genresignaturen med til at skabe, og i hvor høj grad kan genresignaturen fungere som en fortolkningsnøgle til hele værket? Er der overensstemmelse mellem den påståede genremæssige særstatus og den faktiske teksts litterære praksis?
   

 • Hvordan påvirker genresignaturen værkets profilering i det litterære kredsløb, og i hvor høj grad indoptages den selvproklamerede særposition i kritikken? Her inddrages anmeldelser, og vi skal også anlægge en litteratursociologisk, empirisk tilgang (læserreceptionsstudier).

 

Vi analyserer tekster af bl.a. Lars Skinnebach, Svend Åge Madsen, Pia Juul, Claus Beck-Nielsen (aka Das Beckwerk/Nielsen), Marianne Larsen, Per Højholt og Lars Frost.

 

Teoretisk inddrages den franske litterat Gérard Genettes transtekstualitetsbegreb og ikke mindst hans behandling af begrebet paratekst. Desuden vil der indgå genreteoretiske overvejelser hentet fra den aktuelle og meget aktive genreskole ”Rhetorical Genre Studies” (RGS) samt den dynamiske genreforståelse, man finder hos bl.a. Jean-Marie Schaeffer.

 

Faglige mål:

Den studerende skal efter gennemførsel af kurset kunne forholde sig reflekteret og analytisk præcist til paratekstens betydning for receptionen af et litterært værk. I særdeleshed skal hun have opbygget en klar og nuanceret forståelse for begrebet genresignatur, som hun desuden skal være i stand til at anvende som analytisk redskab. Endelig hun skal være i stand til at gøre sig relevante genreteoretiske overvejelser.

Målbeskrivelser

Faglige mål:

Findes i den relevante studieordning, som i dette tilfælde kan være:

Bacheloruddannelser:

2012-ordningen

2005-ordningen

 

Alle studieordningerne findes her:

http:/​/​hum.ku.dk/​uddannelser/​aktuelle_studieordninger/​dansk/​

Undervisningsform:
Undervisningen vil blive tilrettelagt som seminarer med en vekslen mellem små forelæsninger (inklusiv videoforelæsninger), studenteroplæg, diskussioner og øvelser. Obligatoriske aktiviteter på Absalon vil indgå.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamensforberedelse
 • 132,5
 • Holdundervisning
 • 70
 • Undervisningsforberedelse
 • 210
 • I alt
 • 412,5
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri hjemmeopgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur