HDAÅ01273U ÅU DAN Moderne litteratur og litteraturteori (Efterår 2017)

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Modern Literature

Kursusindhold

Modulet giver den studerende historisk, analytisk, teoretisk, metodisk og formidlingsmæssig kompetence i forhold til dansk litteratur efter ca. 1870. Dette omfatter flg. dimensioner:

Viden om og forståelse af

- de litteraturhistoriske perioder og deres centrale genrer, forfatterskaber og værker 

- de centrale litteraturhistoriske begreber (fx kontinuitet og brud, udvikling, transmission og intertekstualitet)

- litteraturens samspil med andre kulturelle og mediemæssige udtryk

- centrale dele af moderne litteraturteori med tilhørende analysestrategier som grundlag for eksaminandens fortsatte udvikling af egen litteraturanalytisk praksis

- kendskab til tidsrummets centrale teorier om det litterære værk – som autonom størrelse, som kommunikation og som del af et kulturelt, socialt og økonomisk kredsløb.

Færdigheder i at

- undervise i litteraturhistoriske emner i forskellige sammenhænge

- medvirke i den offentlige diskussion af litterære emner som både debattør og arrangør

- fortætte og anskueliggøre centrale litteraturteoretiske kontroverser og analytiske strategier

- anvende litteraturhistoriske og litteraturanalytiske termer nuanceret og præcist.

- opsøge digitale tekster og markere dem ud fra formelle, stilistiske og tematiske kriterier med henblik på præsentation af egne relevante iagttagelser

- præsentere og formidle egne litteraturhistoriske iagttagelser og refleksioner under smidig anvendelse af it.

Se studieordningen

http://hum.ku.dk/uddannelser/aktuelle_studieordninger/dansk/dansk_ba.pdf

 

Holdundervisning med aktiv inddragelse af de studerende i form af øvelser og
opgavebesvarelser. Forelæsningsformen kan også anvendes.
  • Kategori
  • Timer
  • Forelæsninger
  • 48
  • I alt
  • 48
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri skriftlig hjemmeopgave

Omfang: 15-18 normalsider. Ved to deltagere: 23-28 normalsider. Ved tre
deltagere: 32-38 normalsider. Ved fire deltagere: 42-48 normalsider.
Tilladte hjælpemidler: Alle.
Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve med
individuel bedømmelse. Hvis flere studerende skriver sammen, skal hver enkelt
deltagers bidrag være en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes
for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala