HAUK00137U AUD; Fordybelseskursus A: Elicitering og analyse af sammenhængende tale

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Elicitation and analysis of samples of connected speech production

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Formålet med kurset er, at de studerende lærer at anvende og forholde sig kritisk til kvantitative og kvalitative metoder fra såvel afasiområdet som det børnelogopædiske felt til at elicitere, analysere og vurdere spontantale og eliciteret sammenhængende sprog.

 

Ud over at læse om forskellige metoder og deres anvendelse i konkrete forskningssammenhænge skal de studerende på kurset arbejde med konkret sprogligt materiale med udvalgte analysemetoder (fx MLU-beregning og semantisk-pragmatisk relevans fra børneområdet og MAST-metoden og kvalitative analyser ad modum interaktionsanalyse fra afasiområdet) og forholde sig til fordele og ulemper ved forskellige tilgange – ud fra den læste litteratur, men også ud fra egne erfaringer med anvendelsen af metoderne.

 

Undervisningen består primært af korte oplæg fra underviserne, gruppeaktiviteter med udgangspunkt i den læste litteratur og i data fra børn med udviklingsmæssige sprogforstyrrelser eller voksne med afasi samt fælles drøftelser om dataanalyser.

 

Kurset afsluttes med en individuel skriftlig opgave, hvor den studerende demonstrerer sine færdigheder i at anvende en af de gennemgåede metoder på et relevant datamateriale med diskussion af såvel mulige fordele og ulemper ved metoden som dens anvendelighed på andre målgrupper.

Hodundervisning
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 77
  • Holdundervisning
  • 24
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Nye prøvebestemmelser:

Prøvebestemmelser
Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af
• Et antal bundne hjemmeopgaver af et samlet omfang på 9-12 normalsider.

Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen.
Eksamenssprog: Dansk.
Syge-/omprøve og prøve ved manglende aktiv undervisningsdeltagelse: Bunden skriftlig stedprøve.
Omfang: 11-15 normalsider, og der gives 48 timer til besvarelsen. Omfang ved syge-/omprøve og prøve ved manglende aktiv undervisningsdeltagelse: 3 timer.
Tilladte hjælpemidler: Alle. Tilladte hjælpemidler ved syge-/omprøve og prøve ved manglende aktiv undervisningsdeltagelse: Ingen.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Særlige bestemmelser I semestrets løb udarbejder hver studerende et antal bundne hjemmeopgaver til de frister, der er angivet i semesterplanen. Opgaverne har primært karakter af kommenterede analyser af videoklip, der vises i forbindelse med undervisningen. Det er altså nødvendigt at deltage i de pågældende undervisningsgange for at kunne udarbejde opgaverne. Den studerende må undlade at udarbejde én af de stillede opgaver, mens aflevering og beståelse af de øvrige opgaver er en forudsætning for at blive indstillet til den ordinære prøve. Der gives feedback på de bundne opgaver i form af kollektiv feedback fra underviser og/eller feedback fra de øvrige holddeltagere.
De indleverede opgaver indgår i den afsluttende hjemmeopgave, der i øvrigt skal rumme en besvarelse af et perspektiverende spørgsmål, så opgaven får et samlet omfang på 11-15 normalsider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur