HAUB00537U AUD; Kommunikationshandicap og specialpædagogik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Communication handicaps and remedial teaching

Uddannelse

Audiologopædi

Kursusindhold

Eksaminanden kan

• redegøre for kommunikationshandicap ud fra en sprogvidenskabelig tilgang

samt ud fra danske og internationale handicapdefinitioner og -beskrivelser

• analysere den sproglige og nonverbale interaktion mellem den kommunikationshandicappede person og omgivelserne

• analysere og identificere væsentlige faktorer, der påvirker forholdet mellem

kommunikativ funktionsnedsættelse og muligheden for at deltage i ønskede

aktiviteter og i samfundslivet

• redegøre for målsætningsprocessen i arbejdet med personer med kommunikationshandicap

med udgangspunkt i en analyse af ressourcer og barrierer

• redegøre for komponenter og dimensioner i undervisningstilrettelæggelse

og didaktik

• beskrive særlige hensyn og forhold i tilrettelægning og gennemførelse af

undervisning af kommunikationshandicappede, herunder forskellige specialundervisningsformers dokumenterede anvendelighed og

Holdundervisning med aktiv deltagelse af de studerende i øvelser
  • Kategori
  • Timer
  • Eksamensforberedelse
  • 59
  • Holdundervisning
  • 42
  • Undervisningsforberedelse
  • 105
  • I alt
  • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Prøvebestemmelser
Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse.
Den aktive undervisningsdeltagelse består af
• Et antal bundne hjemmeopgaver af et samlet omfang på 9-12 normalsider.

Bedømmelsesform: 7-trins-skalaen.
Eksamenssprog: Dansk.
Syge-/omprøve og prøve ved manglende aktiv undervisningsdeltagelse: Bunden skriftlig stedprøve.
Omfang: 11-15 normalsider, og der gives 48 timer til besvarelsen. Omfang ved syge-/omprøve og prøve ved manglende aktiv undervisningsdeltagelse: 3 timer.
Tilladte hjælpemidler: Alle. Tilladte hjælpemidler ved syge-/omprøve og prøve ved manglende aktiv undervisningsdeltagelse: Ingen.
Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt.
Særlige bestemmelser I semestrets løb udarbejder hver studerende et antal bundne hjemmeopgaver til de frister, der er angivet i semesterplanen. Opgaverne har primært karakter af kommenterede analyser af videoklip, der vises i forbindelse med undervisningen. Det er altså nødvendigt at deltage i de pågældende undervisningsgange for at kunne udarbejde opgaverne. Den studerende må undlade at udarbejde én af de stillede opgaver, mens aflevering og beståelse af de øvrige opgaver er en forudsætning for at blive indstillet til den ordinære prøve. Der gives feedback på de bundne opgaver i form af kollektiv feedback fra underviser og/eller feedback fra de øvrige holddeltagere.
De indleverede opgaver indgår i den afsluttende hjemmeopgave, der i øvrigt skal rumme en besvarelse af et perspektiverende spørgsmål, så opgaven får et samlet omfang på 11-15 normalsider.
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur