ASTK15746U UDBUD: Kvalitative metoder – kvalitet, kvaler og nye kundskaber

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

COURSE: Qualitative methods - quality, problems and nye knowledge

Uddannelse

Kandidatstuderende: 7,5 ECTs

Bachelorstuderende: 10 ECTS

Kursusindhold

At bruge kvalitative metoder kan somme tider opleves som en rejse, hvor man troede, at man var på vej til Paris, men endte i Rom – eller Beograd. Kvalitativ metode kendetegnes ved en spænding mellem udforskning af nyt land og afprøvning af hypoteser. Men uanset – eller måske netop fordi – resultatet til tider er et andet, end man forestillede sig i udgangspunktet, er disse metoder ofte af afgørende betydning, når det handler om at beskrive, analysere og forklare vigtige samfundsmæssige og politologiske fænomener.

 

Veltilrettelagte kvalitative studier, baseret på fx interviews eller feltarbejde, kan genere en viden, som er vigtig for både forskeren, embedsmanden, politikeren og offentligheden. Ikke desto mindre er det udfordrende at designe og gennemføre kvalitative studier, der holder høj kvalitet, hvad angår eksplorative indsigter på den ene side og/ eller reliabilitet, validitet og generaliserbarhed på den anden. Og hvor rammer for tid og økonomi samtidig overholdes.

 

Formålet med dette fag er at give de studerende en grundig indføring i designet af kvalitative studier med henblik på at udforske politologiske fænomener. Hovedfokus vil ligge på interviews, men faget vil også introducere til feltarbejde og kvalitativ metode i komparative studier. Faget inddrager en række eksempler på kvalitative studier af fortrinsvis offentlig forvaltning, organisationer og eliter samt komparative studier af udvalgte politikområder, primært vedr. arbejdsmarkeds- og immigrationspolitik. Overordnet er faget struktureret, så det giver en god indføring i kvalitative studiers overordnede faser vedr. design, gennemførelse, analyse og afrapportering. Faget rummer også en række øvelser i brug af Nvivo til at analysere kvalitativt materiale.

 

Program (udkast):

1. Introduktion

2. Epistemologi og kvalitet i kvalitative studier

3. Øvelser1: Oprettelse af projekt i Nvivo

4. Forskningsspørgsmål, forberedelse og design

5. Interviewguide og spørgsmål – løse temaer eller stram styring?

6. Øvelser2: Dokumentation af metoder i Nvivo

7. Magt, modstand og konflikt i feltet – hvordan man forholder sig dertil?

8. Feltarbejdet – kort, mellem eller langvarigt

9. ’På udebane’: Komparative studier – og når forskeren ikke selv kan/ tør gå ud i feltet

10. Øvelser3: Kodning og systematisk analyse

11. ’Tricks of the trade’ for konsulenten og forskeren: Hurtig og/ eller grundig analyse

12. Analysevinkler

13. Øvelser4: Afrapportering og visualisering

14. Etik og politik

 

Målbeskrivelser

Viden

 • Beskrive formål med og relevansen af at anvende kvalitative metoder (interviews og feltarbejde) til at besvare forskningsspørgsmål
 • Opnå kendskab til metodologiske principper og tilgrundliggende epistemologiske perspektiver for disse kvalitative metoder.
 • Kunne identificere etiske, politiske og andre kontekstuelle implikationer af at anvende disse metoder.

 

Færdigheder

 • Kunne designe en kvalitativ undersøgelse – herunder lægge strategi for at få adgang til feltet, udvælgelse af informanter, design af interviewguide, udfærdigelse af interviewspørgsmål.
 • Kunne gennemføre kvalitative interviews og feltarbejde samt registrere, bearbejde og analysere data samt afrapportere resultater
 • Kunne analysere data med brug af Nvivo.

 

Kompetencer

 • Kunne vurdere kvalitet af et forskningsdesign til besvarelse af givne forskningsspørgsmål
 • Kunne reflektere over, hvordan en kvalitativ undersøgelse kan bidrage til eksisterende forskning eller til behovet for viden hos en given opdragsgiver til en undersøgelse.

Undervisningsmaterialet kommer til at bestå i udvalgte artikler fra relevante metodetidsskrifter og –bøger samt artikler og bogkapitler, der afrapporterer undersøgelser, som bruger kvalitativ metode.

 

Hertil kommer at vi vil læse en række kapitler fra følgende bøger:

Andersen, L.B., Binderkrantz, A.S. & Kjeldsen, A.M., 2016. Guide til Nvivo 11, København: Hans Reitzels Forlag.

Mosley, L. (ed.), 2013. Interview research in political science, Ithaca: Cornell University Press.

Silverman, D., 2013. Doing qualitative research 4th ed., Los Angeles, CA: Sage.

Wengraf, T., 2001. Qualitative Research Interviewing, London, UK: SAGE.

Der undervises over 14 uger. Undervisningen tager form af forelæsninger, holddiskussioner og studenteroplæg. Det forventes, at alle kursusdeltagere skriver sig på mindst et gruppeoplæg i løbet af kurset og deltager aktivt i øvelser i brug af Nvivo.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.