ASTK15737U UDBUD: Pligter og praksis, den moderne embedsmands roller

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

UDBUD: The roles, duties and practice of the modern civil servan

Uddannelse

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Bachelorstuderene: 10 ECTS

Kursusindhold

Mange cand.scient.poler kommer til at arbejde som embedsmænd m/k i staten, kommunerne eller regionerne efter endt uddannelse.

Målet med dette kursus er at give de studerende et indblik i det daglige arbejde som embedsmand, og mulighed for at prøve kræfter med nogle af de opgaver embedsmænd bliver stillet.

Det teoretiske udgangspunkt for kurset er organisationsteori, bureaukratiteori og teori om PSM (public service motivation).

Embedsmandens roller og opgaver betragtes og diskuteres ud fra både et rationelt funktionelt perspektiv og ud fra et kulturelt normperspektiv.

Der fokuseres ikke på regulering og policy-udvikling, men på det inter- og intraorganisatoriske samspil mellem embedsmænd på forskellige niveauer og den politiske ledelse.

 

Kurset forventes struktureret efter følgende overskrifter:   

 • Embedsmanden før og nu - begrebsafklaring og oversigt over udviklingen fra Weber til Kodex VII, lovgrundlaget for offentlig forvaltning og rammer for faget

 • Bureaukrati som organiseringsform - Teoretiske perspektiver på organisering af den offentlige sektor i Danmark. Et rationelt funktionelt udgangspunkt.

 • Red tape og bureaukratiske patologier - bureaukratikritik og diskussion af alternativer

 • De centrale pligter - gennemgang af Kodex VII, Bo Schmidt udvalgets rapport og de gældende krav til embedsmænd. Et kulturelt normperspektiv.

 • De centrale dyder - motivation, rettigheder og skandaler

 • Samspillet mellem embedsmænd og politikere

 • Den moderne embedsmand - hvad rummer fremtiden
Målbeskrivelser

Målbeskrivelse

Viden: Den studerende kender til de formelle regler og rammer der omgiver embedsmænd i den danske centraladministration. Kender til den historiske udvikling af embedsmandens roller, pligter og dyder samt den igangværende udvikling.

Kender til og forstå den teoretiske baggrund for bureaukrati som organiseringsform.  

Færdigheder: Den studerende kan præsentere og diskutere de teoretiske tilgange til bureaukrati som organiseringsform. Analysere og forstå balancen mellem de centrale pligter, der danner rammen embedsmænds virke.

Kritisk analysere elementer af bureaukrati som organiseringsform, og betydningen af dette for den enkelte embedsmand, borger og organisation.

Kompetencer: Den studerende kan tage stilling til konkrete problemstillinger og dilemmaer der møder embedsmænd i hverdagen (cases fra Kodex VII).  

Viser kendskab til det konkrete arbejde som embedsmand i et ministerium.

 

Kriterier for målopfyldelse

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.  

Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.  

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/eller uselvstændigt er i stand til indfri målbeskrivelsen for udbuddet.

Udkast:

Materiale udgivet af forskellige ministerier

Betænkning 1443/2004, embedsmænds rådgivning og bistand.

Betænkning 1537/2013, om ministerens særlige rådgivere.

God adfærd i det offentlige – 2007

Kodex VII og casesamling

U.2016B.33 - Steen Bønsing - Juridisk gennemgang af kodeks.

Vejledning nr. 87 af 14. sept. 2006 om offentligt ansattes ytringsfrihed

 

Baggrund

Bo Smith udvalget(2015):"Embedsmanden i det moderne folkestyre" Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Christensen, Jens Peter (1997): "Ministeransvar" Jurist- og Økonomforbundets forlag.

Gaarde, Jens et. al. "Forvaltningsret, Almindelige emner"

 

Bureaukratiteori og Organisationsteori

Brunsson, Nils (2000): The Irrational Organisazation. Irrationality as a basis for organizational action and change. Bergen: Fagbokforlaget, kap. 1-3

Brunsson, Nils (2002): The Organization of Hypocrisy. Talk, Decisions and Actions in Organizations. København: Abstrakt, Copenhagen Business School Press, kap. 1-2, 9  

Dixit, Avinash (2002): “Incentives and Organizations in the Public Sector. An Interpretive Review.”

Du Gay, Paul (2000): "In Praise of Bureaucracy" SAGE publications Ltd.

McAuley, John, Joanne Duberley og Phil Johnson ( 2007): Organization Theory. Challenges and Perspectives. Harlow: Prentice Hall

Simon, Herbert (1997): Administrative Behavior, 4th edition. New York: Free Press.

Weber, Max: ‘The types of legitimate domination’ and ‘Bureaucracy’ in Economy & Society, vol.1. University California Press

 

PSM

Andersen, Lotte B. og Lene H. Pedersen (2012):” Public Service Motivation and Professionalism”, International Journal of Public Administration, vol. 53, no. 1, pp. 46-57.*

Kjeldsen, Anne Mette og Christian B. Jacobsen (2012): “Public Service Motivation and Employment Sector: Attraction or Socialization?”, Journal of Public Administration and Theory,

Moynihan, D. P. & Pandey, S. K. (2007): ‘The Role of Organizations in Fostering Public Service Motivation’, Public Administration Review,  

Perry, James L. (1996): “Measuring Public Service Motivation: An Assessment of Construct Reliability and Validity”, Journal of Public Administration and Theory, vol. 6, no. 1, pp. 5-22.*

Perry, James L. og  Lois R. Wise (1990): “The Motivational Bases of Public Service”, Public Administration Review vol. 50, no. 3, pp 367-73.*  

 

Red tape og bureaukratiske patologier  - konsekvenser af bureaukratisering

Antonsen, Marianne og Torben Toben Beck (1999):”Den offentlige kontekst: Begreber og modeller” I Beck Jørgensen, Torben og Preben Melander (red.) (1999): Livet i offentlige organisationer. Institutionsdrift i spændingsfeltet mellem stat, profession og marked. København: Jurist-og Økonomforbundets Forlag.

Bozeman, Barry og Mary K. Feeney (2011): Rules and Red Tape. A Prism for Public Administration Theory And Research, Armonk, NY: M. E. Sharpe,

Caiden, Gerald E. (1991): Administrative Reform Comes of Age. Berlin: Walter de Grutyer. Scott, W. Richard (1998): Organizations. Rational, Natural, and Open Systems(4th ed). Upper Saddle River: Prentice-Hall.

Gailmard, Sean & John W Patty (2007): " Slackers and zealots: Civil service, policy discretion, and bureaucratic expertise

Merton, Robert K. (1960): “Bureaucratic Structure and Personality” in Merton, Robert K, Ailsa P. Gray, Barbara Hockey and Hanan C. Selvin (eds.) (1960): Reader in Bureaucracy. Glencoe: The Free Press. 

Ud over ovennævnte vil du studerende modtage forslag til ekstra læsning samt en større mængde casemateriale.

Studerende skal have bestået faget National Forvaltning eller tilsvarende.
Det er en fordel at have kendskab til organisationsteori. Gerne fra Organisering af den offentlige sektor. 2. udgave, Berg-Sørensen, Grøn & Foss Hansen red.
Holdundervisning med casearbejde i grupper.

Uobligatoriske skriveøvelser for at få kendskab til, og træning i, at producere de forskellige skriftlige der udgør sager i ministeriernes departementer.

1-2 gæsteundervisere, bl.a. en styrelsesdirektør.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Skriftlig

Fælles opsamling på casearbejde.

Skriftlig feedback på uobligatoriske skriveøvelser.

Synopsisseminar inden afleveringsfrist for synsopsis.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve med opsyn.
Synopsis med mundtlig eksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.