ASTK15736U UDBUD: Kollektive valg: Afstemningsteori og valgmetoder

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

COURSE: Collective choice: Voting theory and voting methods

Uddannelse

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Bachelorstuderende: 10 ECTS

Kursusindhold

Findes der i meningsfuld forstand en ”folkevilje”, der kan udtrykkes via demokratiske procedurer? Og er nogle valgmetoder eller institutionelle rammer bedre/værre til at gøre det? Fagets formål er at give en introduktion til teorier om og empiriske studier af alternative måder at træffe kollektive beslutninger på gennem afstemninger og valg, herunder teoretiseren om beslutningsmetoders oprindelse, funktion og konsekvenser (positive og negative).

Faget er opdelt i tre dele. I den første del gives en introduktion til væsentlige teoretiske indsigter om valg og afstemninger. Hovedvægten vil her være lagt på det teoretiske studie af alternative afstemningsformer, herunder hvorledes forskellige beslutningsprocedurer vil kunne lede til forskellige resultater og særligt (men ikke udelukkende) hentet fra såkaldt ”social choice”-teori. Primær litteratur er her Riker (1982). I anden del af faget skifter fokus mere snævert til sammenhængen mellem specifikke typer af institutioner og politiske aktørers muligheder for at påvirke udfaldet gennem strategisk stemmeadfærd, dagsordensmanipulation og dimensionskontrol m.v. Dette illustreres med detaljerede empiriske casestudier. Til dette formål læses uddrag af Riker (1986), samt en række empiriske studier relaterende sig til bl.a. forfatninger, valgsystemer, parlamentariske institutioner, folkeafstemninger, etc. Ved afslutningen af denne del af faget indleverer de studerende skriftlige forslag til selvvalgt problemstilling, som gennemgås, hvorefter der holdes en skrivepause. I den tredje del af udbuddet fortsættes med et sigte imod, at de studerende anvender de gennemgåede begreber og teorier på konkrete, selvvalgte empiriske cases. Dette kan f.eks. være i form af studier af alternative valg- og afstemningssystemer, folkeafstemninger, Folketinget, forfatninger e.l. (Ved semesterets begyndelse vil der foreligge en liste med idéer til emner.) Skriftlige udkast til opgaver fremlægges og gennemgås herefter på et eller flere heldagsseminarer.

Målbeskrivelser

Udbuddets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

• Præsentere alternative teoretiske fortolkninger af forholdet mellem beslutningstageres ønsker og demokratisk trufne beslutninger.
• Beskrive alternative afstemningsformer og valgsystemer, teoretisk og empirisk. 
• Anvende teorierne på konkret empiri.
• Sammenligne og analysere afstemningsformer og valgmetoder i.f.m. parlamenter, valg til repræsentative organer, folkeafstemninger o.l., og disses indbyrdes fordele og ulemper.
• Kombinere og syntetisere bidrag til den akademiske debat om forholdet mellem beslutningstageres ønsker og demokratisk trufne beslutninger.
• Vurdere konsekvenserne af alternative afstemningsformer og valgsystemer.

1.200 sider.

Grundbøger:

Riker, William H. (1982). Liberalism against populism: A confrontation between the theory of democracy and the theory of social choice, San Francisco: W.H. Freeman.

Riker, William H. (1986). The art of political manipulation, New Haven: Yale University Press.

 

Dertil ca. 30 tidsskriftsartikler.

 

Endvidere vil der være en omfattende samling “anbefalet” litteratur, både på semesterhylde og elektronisk.

Der kræves ingen særlige forudsætninger, men en interesse for at arbejde selvstændigt med kvantitative data vil være en fordel.
Blanding af undervisergennemgang/​-oplæg (ca. 50-75%) og fremlæggelse af egne arbejder af deltagerne.
  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Individuel

Individuel feedback p.b.a. skriftlige oplæg, både undervejs og efter afsluttet eksamen.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.