ASTK15725U UDBUD: Køn og politik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

COURSE: Gender and Politics

Uddannelse

Kandidatstuderende: 7,5 ECTS

Bachelorstuderende: 10 ECTS

Kursusindhold

De studerende forventes at deltage aktivt i kurset ved at læse pensum før lektionen, forberede sig ved hjælp af forberedelsesspørgsmål og være aktive med deltagelse i timerne.

 

Formålet med kurset er at give de studerende et grundlæggende kendskab til køns betydning i politik. Kurset giver de studerende forståelse for og redskaber til analyser af en række forskellige specifikke problemstillinger om køn og politik. Kursets temaer er:

 

Repræsentation: Formålet er at give de studerende et grundlæggende kendskab til typer af repræsentation og repræsentativitet, og gøre dem i stand til at argumentere for repræsentation og repræsentativitet.

 

Kvoter: Formålet er at give de studerende kendskab til forskellige typer af kvoter og deres udbredelse, og gøre de studerende i stand til at argumentere for og imod kvoter.

 

Vælgere: Formålet er først at forstå og forklare, forskelle i de holdninger og partivalg, henholdsvis mænd og kvinder har.

 

Parlamenter: Formålet er at forstå og forklare repræsentationen af køn i parlamentariske forsamlinger, herunder om køn har betydning for politiske beslutninger, arbejdsdelingen i parlamentet mv.

 

Politiske partier: Formålet er at forstå og forklare kønsforskelle i de politiske partier som både kanal for politisk deltagelse og som rekrutteringskanal.

 

Politisk rekruttering: Formålet er at forklare og forstå politisk rekruttering. Forklaringer søges både på individuelt, organisatorisk og samfundsmæssigt niveau, og vi tager udgangspunkt i både et udbuds- og efterspørgselsperspektiv. Vi undersøger f.eks. i et udbudsside-perspektiv, om der er kønsforskelle i opstillingsvilligheden og om mænd og kvinder i lige grad finder, at de er egnede til at være kandidater. I et efterspørgselsperspektiv undersøger vi f.eks., i hvilken grad politiske partier lægger vægt på køn, når de opstiller kandidater.

 

Stereotyper: Formålet er at give de studerende et kendskab til kønsstereotyper og hvilke kønsbetingede egenskaber kandidater og politikere tillægges.

 

Mediernes dækning af politik og køn: Formålet er at give de studerende kendskab til kønsforskelle i mediernes dækning af både partiledere, kandidater til offentlige valg, statsledere og andre politikere.

 

Politisk lederskab: Formålet er at afdække, forklare og forstå kønsforskelle blandt politiske ledere, herunder partiledere, statsledere og andre. 

 

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 28
  • I alt
  • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
  • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
  • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.