ASTK15718U UDBUD: Klimapolitik: Fra globalt til lokalt niveau

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

UDBUD: Klimapolitik: Fra globalt til lokalt niveau

Uddannelse

Valgfag - International Relations, Diplomacy and Conflict Studies

7,5 ECTS på KA-uddannelsen
10 ECTS på BA-uddannelsen

Kursusindhold

Menneskeskabt global opvarmning og deraf følgende klimaforandringer er en af verdens største udfordringer både politisk og politologisk. Verdens beslutningstagere på alle niveauer er på den ene eller anden måde beskæftiget med klimapolitik. Og det er politologiens opgave at analysere og forstå denne nye politiske virkelighed. Faget søger at klargøre for de studerende, hvad klimapolitik er, hvilke konsekvenser det har for andre politikområder, for måden politik organiseres på, for magtrelationer og for grænserne mellem videnskaber (naturvidenskab og samfundsvidenskab samt særligt inden for samfundsvidenskaben).

Faget undersøger klimapolitik fra de globale klimaforhandlinger under FN til nationalstaters indenrigs- og udenrigspolitiske klimapolitik og med særlig vægt på lokale eksempler på klimapolitik og klima governance.

Faget præsenterer en lang række teoretiske tilgange og debatter til studiet og sætter spørgsmålstegn ved klassiske fagspecifikke tilgange.

Målbeskrivelser

Kursets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:

 

 • Beskrive hvad klimapolitik er, og hvordan den udfolder sig over flere niveauer fra globalt til lokalt.
 • Redegøre for forskellige teoretiske tilgange til klimapolitik.
 • Redegøre for hvordan klimaspørgsmålet udfordrer eksisterende SK-teorier og traditionelle tilgange til politik.
 • Samtænke og anvende forskellig teori i analysen af konkrete klimapolitiske tiltag.
 • Konkretisere en sådan analyse i forhold til én eller flere af de cases, der er blevet arbejdet med i undervisningen.
 • Forholde sig kritisk til de anvendte teoriers rækkevidde og forklaringskraft; især i forhold til analysen af de forskellige cases.

Kriterier for målopfyldelse:

 

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af udbuddets målsætning, med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af udbuddets målsætning, med en del mangler.

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af udbuddets målsætning

Nedenstående er en foreløbig literaturliste:

 

 1. Bulkeley, Harriet and Peter Newell. 2010. Governing Climate Change. Routledge. London and New York. (Introduction and chapters 1, 3, 4, 5 and 6, pp. 1-34, 54-114.)
 2. Connelly, James, Graham Smith, David Benson and Clare Saunders. 2012. Politics and the Environment: From Theory to Practice, 3rd edition. Routledge. New York and London. (Chapters 1, 2, 3, 7, 8, 9 and 10, pp. 13-139 and 245-377.)
 3. Hajer, Maarten A. 1995. The Politics of Environmental Discourse: Ecological Modernization and the Policy Process. Clarendon Press. Oxford. (Introduction and chapters 1, 3 and 6, pp. 1-41, 73-103 and 260-294.)
 4. Hoff, Jens & Gausset, Quentin (eds.) (2015). Community Governance and Citizen Driven Initiatives in Climate change Mitigation. Routledge (in print; available September 2015) (chapters 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 and 9).
 5. Hoff, Jens & Kjer, Mikkel G. (2017) Klimaets kommunale tilstand. DJØF Forlag.
 6. Hulme, Mike. 2009. Why We Disagree About Climate Change. Understanding Controversy, Inaction and Opportunity. Cambridge University Press. Cambridge.
 7.                 (chapters 1, 9 and 10, pp. 1-33. 33, 284-320, 322-364.)
 1. Mol, P.J.Arthur, Sonnenfeld, David, A. & Spaargaren, Gert (eds.) (2009). The Ecological Modernization Reader. Routledge: London & New York. (chapters 1, 2, 6, 9, 11, 14 and 21, pp. 3-14, 17-27, 80-100, 141-155, 190-206, 257-274 and 391-417))
Der forudsættes en BA i Statskundskab eller tilsvarende samt interesse for emnet. Der forudsættes ingen særlig viden om klimapolitik.
Jens Hoff og Maria Toft er ansvarlige for fagets tilrettelæggelse og eksamination. Undervisningen baseres på gennemgang af emner og forskellige teoretiske tilgange samt diskussion af disse med de studerende.
Undervisningen omhandler globale, nationale og lokale perspektiver, men altid i relation til hinanden, og faget krydser dermed traditionelle skel mellem statskundskabens discipliner. Undervisningen tager udgangspunkt i en blanding af empirisk materiale (som politiske taler, FN dokumenter, rapporter og national/lokal lovgivning samt klimaprojekter). Faget inddrager (selvvalgte) cases, som vil danne udgangspunkt for de studerendes seminaropgave. De studerende får mulighed for at fremlægge og diskutere casen/opgaven inden faget afsluttes. Der lægges op til, at studerende tænker innovativt (tværdisciplinært) i tilgangen til studiet af klimapolitik. Faget afsluttes med en karakterbedømt seminaropgave.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Fri opgave
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.