ASTK15716U AFLYST - Udbud: Demokrati og klimapolitik

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

CANCELLED - Udbud: Democracy and Climate Policy

Uddannelse

Valgfag - International Relations, Diplomacy and Conflict Studies

7,5 ECTS på KA-uddannelsen
10 ECTS på BA-uddannelsen

Kursusindhold

Demokratiet møder kritik fra mange kanter i disse år. Siden COP15-mødet i København, hvor det ikke lykkedes verdens ledere at blive enige om en global klimaaftale, har der bredt sig en skepsis over for demokratiet. Mange forskere og politikere spørger om demokratiet har spillet fallit og magten i højere grad skal gives til eksperter eller autoritære ledere.

 

Vi skal på dette kursus diskutere argumenter for og imod demokratisk klimapolitik. Kurset vil præsentere empirisk evidens og en række tekster, som udfordrer vores almindelige intuitioner. Særligt vil vi udfordre spørgsmålet om demokratiets problemer er relateret til borgernes og politikernes personlige interesser, som mange hævder. Eller om problemerne i virkeligheden i højere grad kan tilskrives korruption, lobbyisme og sklerotisk institutionel kapacitet.

 

På kurset diskuterer vi derfor hvilken rolle de institutionelle rammer betyder for samfundets evne til at håndtere globale udfordringer såsom klimaforandringer? Vi stiller spørgsmålet om demokratiets manglende evne til at imødegå klimaforandringer skyldes afinstitutionalisering, deregulering og markedsliggørelse, som har medført ulighed og skabt grobunden for populistiske og autoritære bevægelser.

 

Seminaret består af følgende tre blokke:

1. Tilgange til demokratisk klimapolitik og globale politikker.

2. Tilgange til det institutionelle designs af klimapolitik.

3. Fire cases (fx Amerikansk klimapolitik; Montreal vs. Kyoto Protokollen).

 

Hvad kan seminaret bruges til?

Alle, der ønsker i fremtiden at beskæftige sig med globale udfordringer og politikker enten i den offentlige forvaltning eller privat konsulenthuse, vil have glæde af at diskutere politiske og sociale betingelser for global klimapolitik.

Målbeskrivelser
 • Seminarets målsætning er at sætte den studerende i stand til efter endt undervisning at kunne:
 • Beskrive abstrakte og konkrete udfordringer forbundet med klimaforandringer og politiske systemers institutionelle kapacitet til at løse disse udfordringer.
 • Præsentere centrale teoretiske retninger inden for demokratisk og institutionel teori.
 • Anvende teorierne på konkrete cases.
 • Sammenligne og analysere teoretiske hovedretninger vedrørende globale udfordringer, demokratisk repræsentation og territorialitet.
 • Kombinere og syntetisere bidrag til den akademiske debat om forholdet mellem klimaforandringer og klimapolitik.
 • Vurdere gyldigheden af de forskellige teoretikeres argumenter.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 28
 • I alt
 • 28
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve
Skriftlig eksamen
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse
 • Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, dvs. hvor den studerende med ingen eller få og uvæsentlige mangler og på selvstændig og overbevisende måde er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 7 gives for den gode præstation, dvs. hvor den studerende, om end med adskillige mangler, på sikker vis er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.
 • Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, dvs. den minimalt acceptable præstation, hvor den studerende kun usikkert, mangelfuldt og/​eller uselvstændigt er i stand til at indfri målbeskrivelsen for udbuddet.